Poola maaeluvõrgustik (Krajowa Sieã Obszarόw Wiejskich)

lisatud 24. august 2009

Poola lühikirjeldus

Pindala: 312 685 km²
Rahvastik: 38 milj elanikku (ca 8,3% kogu EL rahvastikust, rahvastiku tihedus: 122 elanikku/km², maapiirkonnas 51 elanikku/km²). Maapiirkonnas elab ca 38,6% rahvastikust
Maapiirkond katab 93% kogu Poola territooriumist.
Kogu Poola territooriumist (2005.a seisuga) ca 61% on põllumajandusmaa ning ca 30% metsamaa.

Poola maaeluvõrgustik  

Poola maaeluvõrgustiku veebileht (poola keeles): http://www.ksow.pl/

Poola maaeluvõrgustik loodi 2007. aastal, oma tegevustele juriidilise aluse sai 18. märtsil 2009. Poola maaeluvõrgustik katab terve riigi.

Poola maaeluvõrgustiku peamine eesmärk on toetada maaelu arengu poliitika rakendamist ja hindamist ning analüüsida, levitada ja vahetada informatsiooni ja kogemusi kõikide kohaliku, regionaalse, riikliku ja EL tasandi maaelu arengus osalejate vahel. Pika-ajalised eesmärgid on:

Poola maaeluvõrgustik on avatud kõikidele, kes on aktiivselt maaelu arenguga seotud ning kes tahavad vahetada asjakohast informatsiooni teiste võrgustiku liikmetega. Registreerida saab maaeluvõrgustiku veebilehe kaudu.Praeguseks on partnereid ca 500.

Näide tegevustest (parimate praktikate kogumine):

Poola maaeluvõrgustik on välja kuulutanud konkursi "Sõbralik maapiirkond" parimate maapiirkonna infrastruktuuri projektide leidmiseks, projektide esitamise tähtaeg on 31. august 2009.a.  Konkursile saab esitada projekte, mida on kaasrahastatud Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist alates 2004. aastast. Hiljem kutsutakse kokku projektide hindamisekomisjonid, kes valivad esmalt välja piirkondlikul ehk vojevoodkonna tasandil parimad projektid, mis hiljem esitatkse riikliku tasandi hindamiskomisjonile. Riiklikul tasandil parimad projektid tõlgitakse inglise keelde ning neid esitletakse Poola maaeluvõrgustiku korraldataval rahvusvahelisel konverentsil 31. oktoobril 2009.a. 

Poola maaeluvõrgustiku struktuur

Riikliku maaeluvõrgustiku üksuse peasekretariaat asub Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Ministeeriumis, kelle ülesandeks on koordineerida riiklike maaeluvõrgustiku tegevusi, koostada tegevuskavasid ja koordineerida nende elluviimist, täita seire töögrupi ja temaatiliste töögruppide puhul sekretariaadi ülesandeid; koordineerida koostööd Euroopa maaelu arengu võrgustiku ning teiste riiklike maaeluvõrgustikega.

Lisaks on piirkondlikud sekretariaadid 16-s voivoodkonnas (poola k: Wojewoda; ingl. k: voivodeship). Nende ülesandeks on informatsiooni vahetuse tagamine ning võrgustiku tegevuste koordineerimine voivoodkonna tasandil.

Seire töögrupi ülesandeks on panna paika riikliku maaeluvõrgustiku prioriteedid, anda nõu meetmete ja tegevuskava muudatuste osas, tegevuskavade rakendamise seire. Seire töögruppi kuuluvad Poola põllumajandusministeeriumi maaeluvõrgustiku ja teiste osakondade esindajad, Maaelu arengukava makseagentuur, organisatsioonid ja ühendused, mis on otseselt seotud tegevustega, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist, kohalikud tegevusgrupid, teadusasutused. Kokku 54 maaelu organisatsioodide esindajat.

Viis temaatilist töögruppi. Kavandatavad töögrupid on:

  1. maaelu piirkondade jätkusuutlik areng;
  2. ühine põllumajanduspoliitika pärast 2013. aastat, kui tõhus maaelu arengu instrument;
  3. maaettevõtluse arendamine ja innovatsioon;
  4. Leader;
  5. koostöö. 

Töögrupid kutsutakse kokku mitte tihedamini, kui korra 6 kuu jooksul ja mitte harvem, kui kord aastas.

Poola maaeluvõrgustiku eelarve, 2007-2013 (eurodes)

KOKKU, sh 55 000 000
Riiklik kaasfinantseerimine   13 750 000
EAFRD panus   41 250 000
_____________________________
 _________________

Leader-programmist

Korraldusasutus on Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Ministeerium.

Rakendusasutused on 16 piirkondliku voivoodkonna valitsust.

Makseagentuur on Põllumajanduse rekonstrueerimise ja moderniseerimise agentuur (ingl. k Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture).

Kokku on Poolas Leader-meetme 2007-2013 avaliku sektori (EAFRD+riiklik rahastamine) eelarve 787,5 miljonit eurot, millest strateegia rakendamiseks on ette nähtud 79% vahenditest, koostööprojektidele 1,9% ning kohalike tegevusgruppide administreerimiskuludeks jm kuludeks 19,3%.

Poolas saavad kohalikud tegevusgruppide ellu viia vaid 3. telje meetmete projekte ja nn väikeseid projekte, kuhu alla kuuluvad nt koolitused, turismi arendamine, sh taluturismi arendamine, kulutuuri-, spordi- jms ürituste korraldamine, tarkvara ostmine, kostüümide jms ostmist jne.

Kohalike tegevusgruppide rahvusvaheliste koostööprojektide puhul ei tohi ettevalmistav töö ületada 25% koostööprojekti eelarvest. Koostööprojektide elluviimine ei ole tegevusgrupile kohustuslik.

Tegevusgrupi administreerimiskulud ei tohiks ületada 15% kogu tegevusgrupi strateegia rakendamisele ette nähtud eelarvest.

Praeguseks on Poolas lõppenud tegevusgruppide valikuprotseduur - kokku on Poolas 338 tegevusgruppi.

 LISAINFO:

 

Viimati muudetud: 28.04.2010