UUDISED

ARIA2024: Kandideerimine projektikonkursile "Inspireeriv põllumajandus ja maaelu 2024" on avatud!

Allikas: EL ÜPP Võrgustik
1. aprill 2024. a

 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (EL ÜPP) võrgustik korraldab konkursi "Inspireeriv põllumajandus ja maaelu" - Agricultural and Rural Inspiration Awards 2024 (ARIA24).

2024. aasta konkursi teemaks on "Noorte mõjuvõimu suurendamine". Fookuses on "noored" ja "sooline võrdõiguslikkus", kuna antud teemad on EL ÜPP võrgustiku ja selle sidusrühmade töös prioriteediks.

Konkursil saavad osaleda projektid, mis on saanud toetust Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) perioodil 2014-2022.

Konkursile saab esitada projekte läbi Eesti maaeluvõrgustiku, tähtaeg 3. juuni 2024.

ARIA24 eesmärk on laiendada Euroopa maaeluvõrgustiku "Inspireeriv maaelu" projektikonkursi (ENRD Rural Inspiration Awardsi) ja tuua fookusesse lisaks maaelule ka põllumajandusega seotud ettevõtmisi. Keskmes on Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) toetatatud projektid, mis panustavad maaelu pikaajalise visiooni ja maaelupakti eesmärkidesse ja seostuvad Euroopa oskusteaastaga.

Konkursi kategooriad:

    Arukas & konkurentsivõimeline põllumajandus: ÜPP rahastatud projektid, mis aitavad kaasa aruka, konkurentsivõimelise, vastupidava ja mitmekesise põllumajandussektori loomisele, tagades pikaajalise toiduga kindlustatuse.
  Keskkonnakaitse: ÜPP rahastatud projektid, mis tugevdavad keskkonnakaitset, sealhulgas need, mis suurendavad bioloogilist mitmekesisust, võitlevad kliimamuutustega, on jätkusuutlikkud ja/või aitavad kaasa keskkonna taastumisele.
   

Maapiirkondade sotsiaal-majanduslik struktuur: ÜPP rahastatud projektid, mis tugevdavad Euroopa maapiirkondade sotsiaal-majanduslikku vastupanuvõimet, lähenevad sotsiaalsetele teemadele uuenduslikult ja jätkusuutlikult, parandavad maapiirkondade digitaliseerimist, muudavad maaühiskonnad kaasavamaks ning toetavad maaettevõtjaid ja ettevõtlust.

  Maanoored: ÜPP rahastatud projektid, milles on tähelepanu all noored (alla 40-aastastele), toetavad maapiirkondade oskuste arendamist, aitavad elavdada maapiirkondi ning arendavad jätkusuutlikke ja kvaliteetseid noortele kättesaadavaid töökohti maapiirkonnas.
Läbivad kategooriad
    Sooline võrdõiguslikkus: Antud kategooriaga tõstetakse tähelepanu alla projektid, kus saavutatakse sooline võrdõiguslikkus. Auhinna saamise tingimustele vastavad kõik väljavalitud projektid, mille tegevustesse kaasatakse aktiivselt naisi. Auhinna määramise otsustab žürii.
    Publiku lemmik: Publiku lemmik projekt valitakse 24 finalisti hulgast läbi veebipõhise rahvahääletuse.

Miks osaleda?

 • Nähtavus: kõik väljavalitud projektid saavad EL ÜPP võrgustiku veebisaidil ja sotsiaalmeedia kanalites spetsiaalset reklaami. Projektid, mis finalistide hulka ei valita, avaldatakse EL ÜPP võrgustiku veebisaidi heade tavade jaotises ja neid reklaamitakse sotsiaalmeedia kanalite kaudu.
 • Võrgustike loomine: 2024. aasta sügisel-talvel toimuv auhinnatseremoonia saab olema on dünaamiline platvorm, mis annab võimaluse võrgustuda teiste inspireerivate projektidega, soodustades koostööd, ideede vahetamist ja sünergiat.
 • Tunnustamine: ARIA tunnustatud lisab ettevõtmisele/projektile prestiiži ja tutvustab projekti põllumajanduse ja maaelu arengu näitena.
 • Positiivne mõju: projekti positiivseid tulemuste tutvustamine aitab kaasa teadmiste- ja inspiratsioonivaramu kasvule, mis võib võimendada positiivseid muutusid Euroopa maapiirkondades.

Parimate projektide valikukriteeriumid: 

 • Otsene kasu, nt töökohtade loomine, keskkonnakasu, turueelised, poliitika kasutuselevõtt, jätkusuutlikkuse või vastupidavuse demonstreerimine jne.
 • Võrgustiku loomise lisandväärtus, sünergia, seosed teiste projektidega, seos riiklike ÜPP võrgustike tegevuste/prioriteetidega, huvirühmade osalemine.
 • Ülekantavuse potentsiaal (geograafiline, valdkondlik, organisatsiooniline jne).
 • Uuenduslik aspekt uute või oluliselt täiustatud protsesside, teenuste, toodete ja/või tehnoloogiate loomisel.
 • Noorte (alla 40-aastaste) kaasamine

Konkursi eesmärgid:

 • Suurendada põllumajanduse ja maaelu arengu nähtavust.
 • Demonstreerida maakogukondi mõjutavaid uuenduslikke lahendusi.
 • Edendada ümber- ja täiendõppimist Euroopa maapiirkondades.
 • Aidake riiklike ÜPP võrgustikke (maaeluvõrgustikke) järgmiste eesmärkide täitmises: 
  • projektide ja heade praktikate kogumine.
  • panustada ELi ÜPP võrgustiku töösse
  • temaatilise ja analüütilise teabe vahetuse soodustamine.

Konkursile saab esitada projekte läbi Eesti maaeluvõrgustiku. Projekte saab esitada kuni 3. juununi 2024.

Žürii valib välja võitja projekti igas neljas temaatilises kategoorias. Lisaks valitakse läbi veebihääletuse ka publiku lemmik.

OSALE KONKURSIL!

Kui sinu projekt sobiks antud konkursil osalema või tead mõnda inspireerivat projekti, mis vääriks tunnustamist, anna projektist märku ja kirjuta maaeluvorgustik@metk.agri.ee!

Tutvu ka projektikonkursil osalemise juhendi ja ankeediga (inglise keeles)

Info EL ÜPP Võrgustiku veebilehel: eu-cap-network.ec.europa.eu/campaign/agricultural-rural-inspiration-awards-aria-2024_en

 

« Tagasi