UUDISED

PEIPIS RANNIK: Peipsi kalanduspiirkonna tegevus muutub mõistvamaks

Allikas: Peipsi Rannik, Urmas Pirk
24. märts 2011. a

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendaja­te Kogu on oma otsused teinud jaanua­ris toimunud EKF meede 4.1 kuuenda vooru projektitoetuste taotluste osas.

PKAK tegevusgrupile laekus sellesse vooru 20 projektitoetuse taotlust. Kuna üks taotleja loobus oma taotlusest, läks hindamisele 19 projektitoetuse taotlust. Pärast hindamisprotseduuride läbimist otsustati kaasrahastada 15 taotlust ko­gusummas 593604 €. Kaks taotlust ei vastanud miinimum nõuetele. Kahe taotluse osas ei jätkunud tegevus-suunas aastas eraldatavaid vahendeid ning taotlused jäid alla punktide sum­malt konkureerivatele taotlustele.

Nüüd jääb vaid oodata PRIA kin­nitusi antud projektitoetuse taotluste osas.

Kui varasematel taotlusvoorudel on tegevgrupile survet avaldatud ja püütud esitada taotlusi mis ei vasta meetme eesmärgile ja nõuetele siis viimasel korral olid taotlused juba üldjuhul nõuetekohased.

Tegevusgrupp on saanud teada viienda taotlusvooru PRIA vastused. Kahjuks on eitava vastuse saanud viis projektitaotlust, lisaks üks taotle­ja annulleeris oma taotluse. See olu­kord paneb tegevusgrupi situatsiooni, kus taotluste läbivaatamisele ja hinda­misele tuleb edaspidi suhtuda nõudeid rangemalt järgides.

Antud olukorrast tingituna võib tek­kida situatsioon, kus abirahade kasuta­mine on pärsitud ja võivad tuua taga­järgi, kus ei saa rahasid kasutada mitte antud konkreetne taotleja, vaid need toetused on kadunud kogu piirkonnale.

See kõik piirkonda küll ei kaunista ja seab halba valgusse. Seega on vaja usaldada rohkem tegevusgruppi. Keegi ei soovi mingeid lisatakistusi toetuse taotlemise puhul, kui nad aga ei vasta nõuetele ja võimalustele siis ei saa seda lubada ka tegevusgrupp. Ei ole vaja kõigutada piirkonna usaldusväärsust. Seoses sellega, kes soovivad tulla taot­lustega järgnevatesse taotlusvoorudesse, suhelge enne tegevuste alustamist tegevusgrupi tegevjuhiga: millised on võimalused ja mida on võimalik taot­leda. Ei ole vaja teha ise endale ja te­gevgrupile liigset tühja tööd ja raisata aega ja raha.

EKF meede on peamiselt suunatud mikroettevõtjate toetamiseks (FIE ja firma kuni 9 töötajaga), siis enimoodatud ongi projektitoetuse taotlemisel ne­mad.

Edu ühise kalanduspiirkonna arenda­misel!

Urmas Pirk, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse esimees 

« Tagasi