LEADER UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Leaderi tulevikust

Allikas: Maaeluvõrgustik, Ave Bremse
31. mai 2011. a

Leaderi tuleviku kohta saab esialgu öelda kindlalt seda, et Leader ei kao ära, vaid jääb üheks toetuste suunamise meetodiks ka järgmisel perioodil 2014-2020.

Senine meetod, planeerida maapiirkonna tulevikku kohalikest oludest ja ressurssidest lähtuvalt ning kaasata kohalikke tegijaid planeerimisse ja toetuste jagamisel, on end Euroopas õigustanud. Kui veel eelmisel 2010. aastal oli õhus ka kõhklusi, siis kindluse selle kohta, et Leader jätkub andis Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu volinik Dacian Ciolos oma avakõnes 19.-20. jaanuaril 2011 Brüsselis uutele Leader tegevusgruppidele toimunud seminaril „Leader Euroopa maapiirkondade suunaja“. Seal kinnitas ta selge sõnaga, et Leader on oluline maaelu arengu meetod ja jätkub tuleval perioodil.

Milline saab olema uus Leader, on seni arutlustes olnud suhteliselt üldsõnaline, kuid arutelud Komisjoni ja liikmesriikide vahel on Leader-allkomiteel antud informatsiooni kohaselt plaanis algatada sügisel 2011.

Teeme väikse ülevaate, võttes aluseks Leader tuleviku kohta tehtud kaks Rob Petersi (DG AGRI) ettekannet, esimene 28. aprillil Leader üritusel LINC Bad Schandaus Saksamaal ja teine 17. mail Leader-allkomitees. Toodud tulevikusuunad ei ole veel kõigis oma detailides välja töötatud, seega esialgu on tegu eelkõige üldisemate suundadega Euroopa Liidu, liikmesriigi ja kohaliku tegevusgrupi tasandilt vaadates. Kindlalt rõhutatakse siinkohal Leader lähenemise olulisust ja jätkumist pärast 2013. aastat.

Peamine EL arengustrateegia strateegiline liin on tugevdada EL poliitikate koordineerimist ja integreerimist EL 2020 strateegias. Liikmesriigi tasandil tuleb teha strateegilisi valikuid kohalikku arengut silmas pidades. Piirkonna arengupoliitikad on eelkõige tegutsemine rohujuuretasandil, et panustada Euroopa 2020 sotsiaalse kaasamise eesmärkidesse. EL vahendite (EL eelarve) suunamise eesmärk on toetada Euroopa 2020 strateegia elluviimist kasutades selleks majanduskasvu hoobasid ja tööhõivet. EL rahaline toetus hakkab liikuma läbi fondide nagu praegugi. Ettepanek on tugevdada ühtset EL poliitikate strateegilist raamistikku koordineerimise ja integreerimise teel EL 2020 strateegias. See strateegiline raamistik hakkab sisaldama strateegilisi liine regionaalsele ja kohalikule arengule. Plaanis on reegleid fondide vahel rohkem ühtlustada.

Liikmesriigi tasandil tuleb kohalikku arengut arvestades tõhustada strateegilisi valikuid. Valida need piirkonnad tegevusgruppideks, mis on valmis kujundama ja rakendama oma strateegiat. Audiitorite Koda on leidnud, et mitte kõik strateegiad ei ole piisavalt tugevad, sellpärast on Komisjon sellele aspektile tähelepanu suurendanud. Strateegiaid tuleb siduda ka piirkonna üldiste arengustrateegiatega. Tegevusgruppidele ja nende strateegiatele määratakse üks juhtiv fond (EAFRD, ERDF/CF, ESF või EFF), mille toetusel tegevusi ellu viiakse. Rahastamise aluseid on plaanis laiendada. Samuti tihendada linnade ja maapiirkondade koostööd.

Piirkondlikult peetakse jätkuvalt oluliseks kohaliku ressursi ja potentsiaali kasutamist. Püütakse korrigeerida ja parandada Leader rakendamise mehhanisme. Neid aspekte välja tuues on taaskord võetud arvesse nii Audiitorite Koja kuid ka Leader allkomitee kolme fookusgrupi tehtud tööd ja leitud kitsaskohti. Nendeks on märgitud nõrku strateegiaid, tegevusgrupi administreerimise võimekust, kuid ka liigset Leaderi tsentraliseerimist, surumist liiga kitsastesse raamidesse (etteantud meetmete raames), ülesannete dubleerimist, innovaatilisuse vähesust, jms. Sedalaadi kitsaskohad ei anna Leader meetodile võimalust piirkonna arengus piisavalt kaasa rääkida. Kõike seda kriitikat on Komisjon tõsiselt arvestanud ja suuna võtnud Leader põhimõtete suuremale tagamisele. Olles seisukohal, et Leader peab olema rohkem innovaatiline ja tugevdama kohalikku valitsemist.

Üheks olulisemaks aspektiks peetakse juba eespool mainitud kohalike arengustrateegiate tugevdamist. Sellega plaanitakse algust teha juba käesoleval perioodil, kuid tuleb vältida tulevikus olukordi, kus strateegiad on nii üldsõnalised (Audiitorite Koja sõnul), et neid võib vabalt kasutusele võtta mõnes teises piirkonnas. Juba on alustatud Leader juhise ja käsiraamatu täiendamist ning tööd alustab uus fookusgrupp strateegiate parandamise eesmärkidel.

Veel seisukohti, mida tahetakse Leaderi juures parandada:

  • täpsemalt määratleda ülesannete jaotus korraldusasutuse, makseasutuse ja kohaliku tegevusgrupi vahel;
  • parandada seiret ja kontrolli ning suurendada kohalike tegevusgruppide kaasamist selles;
  • anda rohkem vabadust valida projekte, mis vastavad piirkonna arengustrateegiale;
  • suurem rõhk piirkonna arendamisele ja administratiivse võimekuse tõstmisele;
  • erasektori osaluse suurendamine partnerluses;
  • tõhustada rahvusvahelist koostööd;
  • suurem sünergia erinevate fondide vahel.

Kuidas kõiki neid kitsaskohti tulevikus vältida ja kuidas seni edukat Leader lähenemist veelgi paremini kasutada, oleneb paljuski rakendamise detailidest. Neid üksikasju hakatakse alles arutama. Siinkohal rõhutas Komisjon, et kuigi nii ELARD kui ka liikmesriikide mitteformaalsed Leader ühendused on saatnud oma ettepanekuid, on peamine kanal ettepanekuteks liikmesriigid.

Kellel soov põhjalikumalt vaadata Leader-allkomitee ettekandeid, siis need on leitavad Euroopa maaelu arengu võrgustiku kodulehelt: http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/committees/leader-subcommittee/en/6th_leader_subcommittee_en.cfm

« Tagasi