UUDISED

PEIPIS RANNIK: 06. jaanuarist 2012 hakkab MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu vastu võtma projektitoetuse taotlusi

Allikas: Peipsi Rannik, Kersti Oja (MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuht)
15. detsember 2011. a

 Projektitoetuse taotlusi saab esitada 06. jaanuarist - 13. jaanuarini 2012 tööpäevadel kella 10.00 - 15.00 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkon­na Arendajate Kogu (PKAK) büroos, aadressil: Sõpruse 149, Kasepää vald, Jõgevamaa, 49503.

Projektitoetuste taotlused tuleb esitada allkirjastatult kahes ek­semplaris paberkandjal (köidetult) ja ühes eksemplaris digitaalsel andmekandjal (PKAK poolt digitaalseks salvestamiseks). Posti- ja e-maili teel esitatud taotlusi vastu ei võeta.

2012.a. projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Peipsi kalandus­piirkonna strateegia 2009-2013" tegevussuundades ja maakondades:

• Kalasadamate j a lossimiskohtade uuendamine (Ida-Virumaa, Jõge­vamaa, Tartumaa).

• Otseturustamine (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa).

• Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselusta­mine (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa).

• Tegevuste mitmekesistamine (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa).

• Koolitustegevus (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa). Projektitaotlused võtab vastu MTÜ PKAK tegevjuht. Projektid peavad vastama MTÜ PKAK strateegiale (kätte saadav

http://pkak.ee/index.php/dokumendid) ja põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 poolt esitatud nõuetele, mis sätestab taotlejale esitatavad nõuded, toetuse määrad, kulude abikõlbulikkuse, projekti vormid, projekti elluviimise tingimused jne.

Projektide elluviimisel tuleb järgida Põllumajandusministri 24. ap­rilli 2008. a määruses nr 38 esitatud nõudeid ja riigihankeseadust.

2012.a. väljakuulutatud taotlusvoorude projekte hindavad maa­kondlikud hindamiskomisjonid, kuhu kuuluvad:

1. juhatuse esimees;

2. vastava tegevussuuna spetsialist, et ära hoida liigne erinevus sar­naste projektide hindamisel erinevate maakondade vahel;

3. vastavat maakonda esindav juhatuse liige;

4. 4 konkreetse maakonna esindajat (esindada tohib ühte maakonda). Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid tegevussuunda­de lõikes on hindamiskomisjonile projektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise aluseks (hindamiskriteeriumid on toodud välja Peipsi kalanduspiirkonna strateegias, mille leiab http://pkak.ee/index.php/dokumendid/).

Tegevjuhil on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja selgitusi taotluses esitatud andmete selgitamiseks või täpsustamiseks.

Tegevjuht esitab taotluste nimekirja koos fikseeritud puudustega hindamiskomisjonile. Kõik hindamiskomisjoni liikmed täidavad enne komisjoni koosolekut hindamislehe. Koosolekul arutatakse projektitaotlused ja neile antud punktid läbi. Lisatakse ühisotsusena antavad punktid. Hindamiskomisjon teeb otsuse projektikonkursi käigus laekunud projektide paremusjärjestuse osas. Hindamiskomis­joni otsusest tehakse avalikustamisele minev koond, milles ei kajastu hindamiskomisjoni iga üksikliikme poolt antud punktid, mis tagab hindamise anonüümsuse.

Hindepunktide arv moodustub hindamiskomisjon liikmete poolt antud punktide summa jagamisel hindamisest osavõtnud liikmete ar­vuga ja ühisotsusena antavate punktide summana. Kui projekt saab ühe hindamiskriteeriumi raames komisjonilt 4 või rohkem nullpunk­ti, siis projektitaotlus ei kvalifitseeru. Projektitaotluse rahastamisot-suseks on vaja saada vähemalt pooled punktid (27 punkti) projekti-vooru maksimumpunktidest. Hindepunktid moodustuvad:

• komisjoniliikme punktide keskmine, max - 39 punkti;

• komisjoni ühisotsus, max -14 punkti;

• kokku võimalik saada max - 53 punkti.

Komisjoni poolt ühiselt antava punktid tulenevad konkreetse projektivooru projektitaotluste võrdlusest, järgnevate kriteeriumi­te alusel:

• äriidee sobivust turu-tingimustele - 7 punkti;

• hinnakujundust ja hinna-poliitikat turu-tingimuste kontekstis; tu­rundus ja tootearendus-põhimõtete olemasolu ja nende rakendata­vust - 7 punkti.

Võrdsete hindepunktide puhul antakse eelistus:

• lühemat aega tegutsenud ettevõtjale, kui on olnud tunduv areng tegevuses (kuid mitte alla 3 aastat toiminud ettevõttele);

• ühistööle;

• jätkusuutlikkusele;

• uusi töökohti loovale.

Otsus paremusjärjestuse osas edastatakse koos kõigi projektitaot-lustega, sh need projektitaotlused, mis said hindamisel minimaalsest punktisummast vähem punkte, kinnitamiseks juhatusele juhul, kui taotletav summa ei ületa 63 911,66 eurot. Kui taotletav summa ületab 63 911,66 eurot, siis edastatakse projektid kinnitamiseks tegevusgru-pi üldkoosolekule.

Pärast kinnitamist esitab tegevusgrupp projektitaotlused koos projektide paremusjärjestusega, sh projektid, mis said hindamisel minimaalsest punktisummast vähem punkte, PRIA-le koos Põlluma­jandusministri määruse 24.04.2008. a nr 38 § 20 lõige 1 nimetatud dokumentidega.

PRIA menetleb projektitaotlusi Põllumajandusministri määruses nr 38 (24.aprill 2008) nimetatud korras.

« Tagasi