UUDISED

LÄÄNE ELU: Rannakalandustoetustele oli varasemast tihedam konkurents (Läänemaa Rannakalurite Ühing)

Allikas: Lääne Elu, Kaire Reiljan
15. veebruar 2012. a

Rannakalurid esitasid MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi tänavusse esimesse taotlusvooru nii palju taot­lusi, et teise vooru korralda­miseks ilmselt raha ei jätku.

Esitati 23 projektitaotlust, millega küsitakse üle 750 000 euro. Projektide maksumus koos omaosalusega oleks ligi 950 000 eurot.

Rannakalanduse seltsil on toetusteks raha jagada küsi­tust kolmandiku jagu vähem. „Arvata võib, et sel aastal teist vooru ei tule," ütles selt­si tegevjuht Margus Medell. Tõsine konkurents on sa­damate ja lossimiskohtade peale, neid taotlusi tuli neli. Noarootsi, Hanila ja Ridala vald küsivad tuge vastavalt Österby, Virtsu ja Puise sa­dama rekonstrueerimise jätkamiseks. MTÜ Rannakalurite Selts Торu tahab alusta­da Торu kalasadama korras­tamist. Medell ütles, et kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tarvis küsi­ti toetust rohkem, kui on ja­gada. Noarootsi, Nõva ja Ri­dala vallast tulnud toetused küsivad üle 100 000 euro kala töötlemise ja säilitami­se seadmete soetamiseks.

Kalandusega seotud turis­mi arendamiseks küsivad kaheksa taotlust ligi 740 000 eurot toetust. Tahetakse soe­tada sõudepaate turismiteenuse pakkumiseks, välja arendada majutusteenust, osta suitsuahjusid.

Tegevuse mitmekesista­miseks tuli seitse taotlust, toetust tahetakse ligi 60 000 eurot. Medelli sõnul tahetak­se muretseda peamiselt met­satehnikat.

Vaid üks, 950 euro suuru­ne taotlus tuli koolituste koh­ta. Medelli sõnul on see ainu­ke telg, kus raha taotleti vä­hem, kui välja on anda.

Komisjon asub projekte hindama märtsi alguses.

« Tagasi