UUDISED

KOIT: Räpina sadama II etappi ehk sadamakaid ehitab AS Kurmik

Allikas: Koit, Raivo Sihver
3. mai 2012. a

 
Räpina Vallavalitsuse kodu­lehelt on lugeda, et Räpina sadama arendusprojekti II etapi - sadamakai ehitustöö­de peatöövõtja on mitme hankemenetluse läbiviimise järgselt lõpuks selgunud. (Vahemärkusena olgu lisa­tud, et Räpina kala- ja huvisadama projekt viiakse ellu kolmes etapis, vt Koit nr 129, 2011).

Kodulehe andmetel tunnis­tati Räpina Vallavalitsuse 2011. aasta detsembrikuus algatatud hankemenetlus Räpina sadamakai ehitus­tööde peatöövõtja leidmi­seks 2012. aasta alguses läbikukkunuks, kuna kõigi nelja esitatud pakkumuse maksumused ületasid valla reaalseid võimalusi.

Käesoleva aasta märtsi-.kuus viis Räpina Vallava­litsus läbi uue avatud han­kemenetluse Räpina sada­makai projekteerimis-ehitustöö peatöövõtja leidmi­seks. Projekteerimis-ehitustöö hanke eesmärk oli leida uus projektlahendus sadamakai püstseinale, mille tulemusel väheneks oluliselt sadamakai mak­sumus.

Hange oli edukas ning parima pakkumuse .esitas hankemenetluse käigus Kurmik AS, kellega sõlmiti 5. aprillil hankeleping. Lepingu kohaselt valmib sadamakai hiljemalt 2012. aasta oktoobrikuus.

Räpina sadama arendus­projekti II etapi raames teostatakse lisaks sadama­kaile I etapi ehitustööde hankesse viidud muulide monoliitsest raudbetoonist katendi rajamine. Projekti kogumaksumuseks on 313 092,54 eurot, projekti ellu­viimist rahastatakse 191 734,95 euro ulatuses Eu­roopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» raa­mes.

Räpina sadama arendusprojekti I etapi ehitustöö­dena on valminud põhja-ja lõunamuul, killustikalus muulide harjal ja kaabli-kanalisatsioon.

Ehitustööde peatöövõt­jaks on Valmap Grupp AS. Sadama I ehitusetappi ra­hastatakse samuti Euroo­pa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» raa­mes 191 734,95 euro ulatuses. Projekti kogumaksumuseks on 256 714,48 eurot.

Räpina vallavanem Teet Helm ütles kolmapäeval Koidule, et sadama I etapi ehk muulide ehitustööd peaks paari nädala jooksul valmis saama, kuid selle pidulik vastuvõtmine toi­mub Võõpsu kalapäeval 14. juulil.

Teet Helm rääkis eelmisel sügisel veel (vt Koit nr 129), et põhimõtteliselt on otsustatud, et III etapi ehk külaliskai (turismi- ja huvisadama) töid rahastatak­se Eesti, Läti ja Venemaa .piiriülese koostöö raames.

Tööde maksumuseks on kavandatud 358 000 eurot. Vallavanem lootis siis, et III etapi projekteerimis-ehitushange võib toimuda juba järgmise aasta algu­ses. Sel kolmapäeval kin­nitas Teet Helm, et seni on kõik sujunud ning kui tõr­keid ei teki, siis saab sada­ma III etapi ehitamisega Võõpsu kalapäeval juba ka alata.

Kokku rekonstrueeri­takse piiriülese koostöö raames nelja Peipsi-äärset sadamat - Mustvee, Kallas­te, Räpina ning Tartu jõesadamat. Kallastele ehitatakse ka suur slipp, mis võimaldab suuri alu­seid veest välja tõmmata (vt Koit nr 129).

« Tagasi