UUDISED

PÕHJARANNIK: Rääbise ununenud maitse saab jälle meelde tuletada

Allikas: Põhjarannik, Külli Kriis
19. juuli 2012. a

 Kümme aastat kee­latud olnud rääbise-püük läks eelmisel aas­tal uuesti lahti ning täna­vu tohib seda lõhelist püü­da juba kuni 15 tonni.

"Keskkonnaministeerium pi­di oksjonile panema spetsiaa­lsed rääbise püügivahendid -kolm kastmõrda. Paar kalafirmat aga vaidlustasid ajaloo-, list püügiõigust, tuues põhju­seks just selle otsuse, ja nii püüamegi rääbist kaaspüügi-na tavamõrdadega," rääkis Peipsi-äärseid kalapüügifirmasid koondava MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendaja­te Kogu juhatuse esimees Ur­mas Pirk.

Kaaspüük tähendab, et ahvenamõrda satub rääbist kor­raga keskmiselt 20-40 kilo rin­gis, kõige suurem saak on se­ni olnud 200 kilo korraga. Kui palju rääbist tänaseks püütud on, Pirk ei tea, aga 8. juuli sei­suga oli kirjas vaid 400 kilo. "Esimesel nädalal oli püügi-päevi vähe, ilm tormas. 10. juulil tuli rääbist rohkem, sa­dades kilodes. Lubatud viit­teist tonni kindlasti välja ei püüa - kaaspüügina ei ole sel­lest juttugi -, pakun, et juuli lõpuks tuleb ehk pool sellest kogusest."

Osa rääbisest leiab ostja juba sadamates, suitsurääbist müüakse laatadel ning Pirgi teada saab seda Ida-Virumaa piirides osta ka Peipsiveerse maantee ääres paiknevatest müügiputkadest.

"Toore kala kilo on 5-12 eurot, ise olen ostnud 10 euroga, suitsukalal 12-25 eurot. Oda­vamalt müüvad firmad, kes rohkem püüavad. Tõsi, rääbis on kallim kui koha, aga rää­bist on vähe ja see määrab ka hinna."

Pirk usub, et rääbisepüük jätkub ka järgmistel aastatel. "Väga palju sõltub kohast - kui koha väiksele rääbisepopulatsioonile liiga teeb, siis võib jälle keeld peale tulla. Praegu igatahes on kolm põlvkonda rääbist vees näha; ei saa öel­da, et seis hea oleks, aga min­gisugune reserv on olemas."

Tuleva aasta rääbisepüügi hooajaks pannakse usutavasti oksjonile ka kastmõrrad, mis koguseid oluliselt suurenda­vad.

"Rääbisepüügil ei saa aja­loolisest püügiõigusest üldse rääkida, sest rääbise püügivahenditel pole seda õigust ku­nagi olnudki: ajalooline püügiõigus hakkas meil kehtima 2003. aastal, aga rääbist püü­ti viimati 1999. aastal," ei pea Pirk tõenäoliseks, et kastmõrdade müügi vaidlustamine ka­lurid ka tuleval aastal neist il­ma jätaks.

Ajakiri Kalastaja kirjutas paar aastat tagasi, et Peipsi järve paremad rääbiseaastad jäid 1970ndaisse ja 1980ndais-se, mil Peipsist püüti ametliku statistika järgi 1000-3000 ton­ni rääbist aastas, 1987. aastal isegi 3271 tonni. Aastail 1991-1994 ei saadud rääbist üld­se, seejärel varud taastusid, kuid mitte enam endisel mää­ral. 1998. aastal püüti 167 ton­ni rääbist, 1999. aastal ainult 47,5 tonni ja alates 2001. aas­tast on see arv see null.

« Tagasi