UUDISED

PEIPIS RANNIK: 4. jaanuarist 2013 hakkab MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu vastu võtma projektitoetuse taotlusi (Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu)

Allikas: Peipsi Rannik, Kersti Oja, PKAKi tegevjuht
15. november 2012. a

 Projektitoetuse taotlusi saab esita­da 4. jaanuarist - 11. jaanuarini 2013 tööpäevadel kella 10.00-15.00 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) büroos aadressil Sõpruse 149, Kasepää vald, Jõgevamaa, 49503.

Projektitoetuste taotlused tuleb esitada allkirjastatult kahes eksemp­laris paberkandjal (köidetult) ja ühes eksemplaris digitaalsel andmekand­jal (PKAK poolt digitaalseks salves­tamiseks). Posti ja e-maili teel esita­tud taotlusi vastu ei võeta.

2013. a projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Peipsi kalandus­piirkonna strateegia 2009-2013" tegevussuundades ja maakonda­des:

• kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine (Ida-Virumaa, Jõge­vamaa, Tartumaa, Põlvamaa);

• otseturustamine (Ida-Virumaa, Jõ­gevamaa, Tartumaa, Põlvamaa);

• kalandusega seotud turismi aren­damine ja rannakülade taaselus­tamine (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa);

• tegevuste mitmekesistamine (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa);

• koolitustegevus (Ida-Virumaa, Jõ­gevamaa, Tartumaa, Põlvamaa). Projekti taotlused võtab vastu

MTÜ PKAK tegevjuht.

Projektid peavad vastama MTÜ PKAK strateegiale (kätte saadav http://pkak.ee/index.php/dokumendid) ja põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 poolt esitatud nõuetele, mis sätestab taotlejale esitatavad nõuded, toetuse määrad, kulude abikõlblikkuse, projektivormid, projekti elluviimise tin­gimused jne.

Projektide elluviimisel tuleb järgi­da põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 esitatud nõu­deid ja riigihankeseadust.

2013. a väljakuulutatud taotlus-voorude projekte hindavad maa­kondlikud hindamiskomisjonid, kuhu kuuluvad:

1) juhatuse esimees;

2) vastava tegevussuuna spetsialist, et ära hoida liigne erinevus sar­naste projektide hindamisel erine­vate maakondade vahel;

3) vastavat maakonda esindav juha­tuse liige;

4) 4 konkreetse maakonna esindajat. Projektitoetuse taotluste hindamis­kriteeriumid tegevussuundade lõikes on hindamiskomisjonile projektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise aluseks. (Hindamis­kriteeriumid on toodud välja Peipsi kalanduspiirkonna strateegias, mille leiab http://pkak.ee/index.php/dokumendid/).

Tegevjuhil on õigus nõuda taotle­jalt lisadokumente ja selgitusi taot­luses esitatud andmete selgitamiseks või täpsustamiseks.

Tegevjuht esitab hindamisko­misjonile taotluste nimekirja koos fikseeritud puudustega. Kõik hinda­miskomisjoni liikmed täidavad enne komisjoni koosolekut hindamislehe. Koosolekul arutatakse projektitaotlused ja neile antud punktid läbi. Li­satakse ühisotsusena antavad punk­tid. Hindamiskomisjon teeb otsuse projektikonkursi käigus laekunud projektide paremusjärjestuse kohta. Hindamiskomisjoni otsusest tehakse avalikustamisele minev koond, mil­les ei kajastu hindamiskomisjoni iga üksikliikme poolt antud punktid, mis tagab hindamise anonüümsuse.

Hindepunktide arv moodustub hindamiskomisjon liikmete poolt an­tud punktide summa jagamisel hin­damisest osavõtnud liikmete arvuga ja ühisotsusena antavate punktide summana. Kui projekt saab ühe hindamiskriteeriumi raames komisjonilt 4 või rohkem nullpunkti, siis projektitaotlus ei kvalifitseeru. Projekti-taotluse rahastamisotsuseks on vaja saada vähemalt pooled punktid (27 punkti) projektivooru maksimum­punktidest.

Hindepunktid moodustuvad:

- komisjoniliikme punktide keskmi­ne, max - 39 punkti;

- komisjoni ühisotsus, max - 14 punkti.

Kokku võimalik saada max - 53 punkti.

Komisjoni poolt ühiselt antavad punktid tulenevad konkreetse projek­tivooru projektitaotluste võrdlusest järgnevate kriteeriumite alusel:

- äriidee sobivus turu-tingimustele -7 punkti;

- hinnakujundus ja hinnapoliitika turutingimuste kontekstis; turun­dus- ja tootearenduspõhimõtete

olemasolu ja nende rakendatavus - 7 punkti.

Võrdsete hindepunktide puhul an­takse eelistus lühemat aega tegutse­nud ettevõtjale, kui on olnud tunduv areng tegevuses (kuid mitte alla 3 aasta toiminud ettevõttele); ühistöö­le; jätkusuutlikkusele; uusi töökohti loovale.

Otsus paremusjärjestuse kohta edastatakse koos kõigi projektitaotlustega, sh need projektitaotlused, mis said hindamisel minimaalsest punktisummast vähem punkte, kin­nitamiseks juhatusele juhul, kui taotletav summa ei ületa 63 911,66 eurot. Kui taotletav summa ületab 63 911,66 eurot, siis edastatakse projek­tid kinnitamiseks tegevusgrupi üld­koosolekule.

Pärast kinnitamist esitab tegevus-grupp projektitaotlused koos projek­tide paremusjärjestusega, sh projek­tid, mis said hindamisel minimaalsest punktisummast vähem punkte, PRIA-le koos põllumajandusministri mää­ruse 24.04.2008. a nr 38 § 20 lõige 1 nimetatud dokumentidega.

PRIA menetleb projektitaotlusi põllumajandusministri määruses nr 38 (24. aprill 2008) nimetatud korras.

« Tagasi