UUDISED

PEIPIS RANNIK: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu hakkab projektitoetuse taotlusi vastu võtma ( Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu )

Allikas: Peipsi Rannik, Kersti Oja
4. juuli 2013. a

 Projektitoetuse taotlusi saab esitada 30. augustist - 6. septembrini 2013 tööpäevadel kella 10.00-15.00 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) büroos aadressil Sõpruse 149, Kasepää vald, Jõgevamaa, 49503.

Projektitoetuste taotlused tuleb esitada allkirjastatult kahes eksemplaris paber­kandjal (köidetult) ja ühes eksemplaris digitaalsel andmekandjal (PKAK poolt digitaalseks salvestamiseks). Posti ja e-maili teel esitatud Taotlusi vastu ei võeta.

2013. a projektitaotlusi võetakse vas­tu järgmistes „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013" tegevussuunda­des:

• kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine;

• otseturustamine;

• kalandusega seotud turismi arendami­ne ja rannakülade taaselustamine;

• tegevuste mitmekesistamine. Projektitaotlused võtab vastu MTÜ

PKAK tegevjuht.

Projektid peavad vastama MTÜ PKAK strateegiale (kätte saadav pkak.ee/index.php/dokumendid) ja põl­lumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 poolt esitatud nõuetele, mis sätestab taotlejale esitatavad nõu­ded, toetuse määrad, kulude abikõlblikkuse, projektivormid, projekti elluviimi­se tingimused jne.

Projektide elluviimisel tuleb järgida põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 esitatud nõudeid ja riigihankeseadust.

2013. a väljakuulutatud 3. taotlusvooru projekte hindab ühisprojektide hinda­miskomisjon, kuhu kuuluvad:

1) maakondlike (Ida-Virumaa, Jõge­vamaa, Tartumaa, Põlvamaa) hindamis­komisjonide esimehed;

2) kolm kalanduspiirkonna esindajat.

Projektitoetuse taotluste hindamisk­riteeriumid tegevussuundade lõikes on hmdamiskomisj onile proj ektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodus­tamise aluseks (hindamiskriteeriumid on toodud välja Peipsi kalanduspiirkon­na strateegias, mille leiab http://pkak.ee/ index.php/dokumendidV).

Tegevjuhil on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja selgitusi taotluses esi­tatud andmete selgitamiseks või täpsus­tamiseks.

Tegevjuht esitab taotluste nimekirja koos fikseeritud puudustega hindamis­komisjonile. Kõik hindamiskomisjoni liikmed täidavad enne komisjoni koos­olekut hindamislehe. Koosolekul aru­tatakse projektitaotlused ja neile antud punktid läbi. Lisatakse ühisotsusena an­tavad punktid. Hindamiskomisjon teeb otsuse projektikonkursi käigus laeku­nud projektide paremusjärjestuse osas. Hindamiskomisjoni otsusest tehakse avalikustamisele minev koond, milles ei kajastu hindamiskomisjoni iga üksik­liikme poolt antud punktid, mis tagab hindamise anonüümsuse.

Hindepunktide arv moodustub hinda­miskomisjon liikmete poolt antud punk­tide summa jagamisel hindamisest osa­võtnud liikmete arvuga ja ühisotsusena antavate punktide summana. Kui projekt saab ühe hindamiskriteeriumi raames komisjonilt 4 või rohkem nullpunkti siis projektitaotlus ei kvalifitseeru. Projektitaotluse rahastamisotsuseks on vaja saa­da vähemalt pooled punktid (27 punkti) projektivooru maksimumpunktidest.

Hindepunktid moodustuvad:

• komisjoniliikme punktide keskmine, max - 39 punkti;

• komisjoni ühisotsus, max - 14 punkt.

• Kokku võimalik saada max - 53 punkti.

Komisjoni poolt ühiselt antavad punktid tulenevad konkreetse projekti­vooru projektitaotluste võrdlusest, kus arvestatakse alljärgnevaid kriteeriume:

• äriidee sobivust turutingimustele - 7 punkti;

• hinnakujundust ja hinnapoliitikat turutingimuste kontekstis; turundus- ja tootearenduspõhimõtete olemasolu ja nende rakendatavust - 7 punkti.

Võrdsete hindepunktide puhul antakse eelistus

• lühemat aega tegutsenud ettevõtjale, kui on olnud tunduv areng tegevuses (kuid mitte alla 3 aastat toiminud ette­võttele);

• ühistööle;

• jätkusuutlikkusele;

• uusi töökohti loovale ettevõtjale. Otsus paremusjärjestuse osas edas­tatakse koos kõigi projektitaotlustega, sh need projektitaotlused, mis said hin­damisel minimaalsest punktisummast vähem punkte, kinnitamiseks juhatuse­le juhul, kui taotletav summa ei ületa 63 911,66 eurot. Kui taotletav summa ületab 63 911,66 eurot, siis edastatakse projektid kinnitamiseks tegevusgrupi üldkoosolekule.

Pärast kinnitamist esitab tegevus-grupp projektitaotlused koos projektide paremusjärjestusega, sh projektid, mis said hindamisel minimaalsest punk­tisummast vähem punkte, PRIA-le koos põllumajandusministri määruse 24.04.2008. a nr 38 § 20 lõige 1 nimeta­tud dokumentidega.

PRIA menetleb projektitaotlusi põl­lumajandusministri määruses nr 38 (24. aprill 2008) nimetatud korras.

Kersti Oja, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuht www.pkak.ee 57404945 kersti@pkak.ee

« Tagasi