LEADER UUDISED

HIIDLASTE KOOSTÖÖKOGU: Lisaraha projektide toetuseks

Allikas: Hiidlaste Koostöökogu
30. juuni 2014. a

Täna saabunud PRIA käskkirjaga on kinnitatud Hiidlaste Koostöökogule määratud täiendava 2630,63 euro väljamakset, mis saadi EL ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse reservist.

Saadud toetus suunati juhatuse otsusega projektide toetuste fondi ja on juba ka arvestatud meetme 6 raames hindamiskomisjoni poolt heaks kiidetud projektide paremusjärjestuse taotluste rahastamisel.

Põllumajandusministeeriumi aasta alguses tehtud otsusega suurendati Leader-meetme reservi arvelt kohalike tegevusgruppide (KTG) teise perioodi eelarvet. Eeljaotuse aluseks võeti kehtivas määruses sätestatud näitajad, mis tähendab, et juurde määratav summa on igal KTG-l erinev. Kuna reservi summa oli väike, siis mahtusid lisatoetused vahemikku 2500 kuni 6300 euroni. Toetuse saamiseks pidid KTGd esitama taotluse Põllumajandusministeeriumile, mida Hiidlaste Koostöökogu ka õigeaegselt tegi. Esitatavas taotluses pidid olema ära märgitud järgmised andmed: kohaliku tegevusgrupi nimi, registrikood, taotletav toetuse summa (see summa, mis määratakse juurde reserveelarvest) ja kinnitus, et järgitakse kõiki eelarve kasutamise nõudeid, mis on kehtestatud Leader-meetme määrusega ning see taotlus tuli allkirjastada esindusõigusi omava isiku poolt ehk siis isiku poolt, kes on märgitud äriregistri B kaardile.


Hiidlaste Koostöökogu eelmine üldkoosolek 13. veebruaril volitas juhatust suurendama viimast PRIA poolt heakskiidetud rakenduskavas märgitud summat juurde määratud summa võrra. Samuti otsustas juhatus suunata toetuse projektide eelarvesse.

« Tagasi