UUDISED

PEIPSI RANNIK: Õppereis Sitsiilia kalanduspiirkondadesse

Allikas: Peipsi Rannik, Kersti Oja
4. juuli 2014. a

 Selle aasta 1.-8. juunil korraldas Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit kalandusettevõtjatele ja kalanduspiirkonna arendajatele õppereisi Sitsiiliasse, et arendada kohanemisvõimet, avardada silmaringi uute tehnoloogiate ja innovatiivsete lahenduste kohta ning aidata kaasa kalanduspiirkonna strateegia kalandusturismi, otseturustamise ja mitmekesistamise tegevussuundade ra­kendamisele.

Õppereisi kolme esimese koolituspäeva programmi Sitsiilia läänerannikul oli kokku pannud ja seda juhendas Giovanni Basciano, kes on Itaalia suurima põllumajanduskoope­ratiivi (Associazione Generale Cooperative Italiane) kalandusosakonna asepresident ning selle Sitsiila haru ka­landusosakonna juhataja.

2. juuni hommikul alustasime oma koolitusprogrammi Favignana saarel tuunimuuseumi (Tonnara) külastusega, kus saime põhjaliku ülevaate sellest, kuidas toimus Sitsiilia rannikul tuunikalapüük ning kuidas tuunikala konserveeriti. Pealelõunal kohtusime dr Giuseppe Sieliga, kes tutvustas meile Egadi merekaitseala tegevust. Saime teada, et see merekaitseala on Euroopa suurim, loodud 1991. aastal ning alates aastast 2001 on kaitseala kohalike oma­valitsuste hallata. Kaitseala on loodud piirkonnale iseloomuliku fauna ja floo­ra kaitseks ning pärast kaitseala loomist on liikide (sh tööstuslike kalaliikide) osakaal suurenenud, seda just eelkõige tänu sellele, et kaitse alla on võetud ka­lade kudemiskohad.

Kaitseala on jaotatud tsoonideks ning tsoonis A on kalapüük keelatud. Koha­likel kaluritel on eelised väljastpoolt tu­levate kalurite ees selles, et kohalikud võivad püüda kala ka tsoonis B, aga väljastpoolt tulijad ainult tsoonides C ja D. Kalapüügilubasid jagab kaluritele kaitseala koostöös Itaalia põllumajan­dusministeeriumiga.

Järgmisel päeval toimus meile väga põhjalik loeng Trapani linnas mere-bioloog Francesco Bertolino poolt, kes andis ülevaate Vahemere kaladest ning teistest mereandidest ning püügiviisi­dest ja eraldi veel tuunikalast. Pealelõunal külastasime Mazara del Vallo sadamat, mis on Vahemere suurim kala-sadam. Sealt sõidavad laevad välja pik­kadele, vahel kuni pooleteisekuul istele kalapüügiretkedele.

Kolmandal päeval oli organiseeritud meile ka kalapüük koostöös kohalike kaluritega. Kuulsime, et nii nagu meil ei ole ka sealsed kalurid rahul järjest suurenevate püügikitsendustega ning äraelamiseks tuleb leida uusi võimalu­si. Need kalurid olid leidnud selle jaoks väljundi kalastus turismis, mis hooajali­selt annab neile kuni poole nende sisse­tulekust. Päevane kalasaak ei olnud küll kuigi suur, aga see-eest väga mitmeke­sine, erinevate mereandide liikide arv oli üle kümne, lisaks veel söomiskõlb-matud liigid, kes üle parda taas merre heideti, ning kuna kala hind Sitsiilias on märgatavalt kõrgem kui meil, siis kohalikud kalurid väga rahulolematud ei olnud.

Külastasime ka Trapani sadamat ja kalaturgu, kus turustamine toimub kol­mel eri viisil: jaemüügina otseturusta-mine kalapüügialuselt, kalaturul kas ka­lurite enda poolt või vahendajate kaudu ning suuremad kalakogused annavad kalurid üle lähedal asuvasse uude oksjonikeskusesse, kus toimub mereandide elektrooniline registreerimine ja müük. Oksjon on nähtav internetis, müügiar­tiklite värskendus toimub automaatselt iga 4 tunni järel. Samuti varustab oksjo-nikeskus kalureid jääga. Müügiportaal ei ole veel täies jõus käivitunud, aga käib selle rakendamine.

5. juunil hakkasime sõitma Sitsiilia läänerannikult idarannikule ning kü­lastasime Sciacca kalanduspiirkonda ja kalasadamat. Sadamasse jõudsime just siis, kui kalapaadid hakkasid merelt ta­gasi jõudma, ning me nägime oma sil­maga, kui suur on nõudlus värske kala ja mereandide järele - pea iga paadi juures läks kohe käima oksjon, kus kal­dale toodud saak müüdi kõige suurema hinna pakkujale. Meiega kaasas olnud kalanduspiirkonna esindajad ja kohali­kud kalurid tutvustasid meile kohalikke kalaliike, laevastikku ning püügiviise.

Järgnevatel päevadel Sitsiilia ida­rannikul tutvusime Giardini Naxoses turismipiirkonna kalurite poolt paku­tavate furismiteenustega: kalastamine, piirkonda tutvustavad laevasõidud, sn-orgeldamis- ja sukeldumisreiside korraldamine jne.

Viimasel päeval külastasime piirkon­na suurimat, Catania kalaturgu, kus pa­kutav sortiment võttis silme eest kirjuks ning jällegi nägime, kui nõutud on ko­halik värske kala ning seda vaatamata üsna soolasele hinnale.

Oleme väga tänulikud Sitsiilia vastu­võtjatele, kes olid meile kokku pannud väga põhjaliku ja mitmekesise programmi, ning loodame, et nad võtavad vastu ka meie kutse tulla Peipsile jääpüüki vaatama.

Tänan ka head reisiseltskonda ning loodan, et osalejad said palju huvitavat informatsiooni ning mõtteid piirkonna arendamiseks.

« Tagasi