UUDISED

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - november 2017

Allikas: ENRD
4. detsember 2017. a

Ilmus uus teatis toidutoomise ja talupidamise tuleviku kohta

Tutvu 29. novembril 2017 avaldatud Euroopa Komisjoni teatisega “Toidutoomise ja talupidamise tulevik”.

Maaeluvõrgustikud arutlesid ühiste tegevuste ja sotsiaalse kaasatuse teemadel

9. Riiklike maaeluvõrgustike kohtumine toimus 15.-17. novembril 2017 Nikoosias, Küprosel ning seal arutati ühiste tegevuste üle ja uute innovaatiliste võrgustumisvahendite, mis saaks rakendada koos Euroopa maaeluvõrgustikuga ja nende kaasabil. Sellele järgnes maapiirkondade sotsiaalse kaasatuse teemaline töögrupp.

21.riigi maaeluvõrgustikud leppisid kokku maaeluvõrgustiku statistika lihtsustatud formaadis ja vahetasid arvamusi temaatiliste algatuste osas, ning lepiti kokku tuleviku viiside osas, kuidas häid praktikaid leida ja levitada. Arendati edasi ühiseid projekte ja võrgustiku vahendeid seoses innovatsiooni, maaelu „proofing“u ja kommunikatsiooniga.

Euroopa maaeluvõrgustiku kontaktpunkt käivitab uued temaatilised töörühmad

Euroopa maaeluvõrgustiku kontaktpunkt alustas uute teemadega "Vee ja pinnase jätkusuutlik kasutamine" ja "Nutikad külad" ning 24. oktoobril ja 26. oktoobril 2017 toimusid antud töögruppide esimesed kokkusaamised.

Maapiirkondade taaselustamine läbi "Nutikate külade"

Kaks hiljuti avaldatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pöördumist (loe SIIT) ja Regioonide Komitee pöördumist (loe SIIT), milles ärgitatakse EL ja riiklike võime andma suuremat võimu küladele, kasutades selleks integreeritud ja paindlike toetusprogramme.

Jälgi Euroopa maaeluvõrgustiku käimasolevaid tegevusi seoses "Nutikate külade" töögrupiga.

Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondi trükis on kättesaadav lausa kuues keeles!

Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondi trükis "Maaettevõtluse toetamine" on nüüdsest Euroopa maaeluarengu võrgustiku veebilehel kättesaadav nii inglise, prantsuse, saksa, itaalia, hispaania ja poola keelsena.

Väljaandes tutvustatakse Maaelu arengukava (MAK) näiteid, mis kas toetasid maapiirkonnas tegutsevaid eraettevõtteid või mille eesmärgiks on luua parem ettevõtluskeskkond maapiirkonnas tegutsemist alustavatele ettevõtetele. Tegemist on osaga Euroopa maaeluvõrgustiku temaatilise töögrupi "Maaettevõtlus", mida tutvustakase ka "EL Maaelu ülevaate" 24. väljaandes.

Uued materjalid ressursitõhususe valdkonnas

Tutvu viimati väljaantud Euroopa maaeluvõrgustiku materjalidega, mis uurivad viise, kuidas tõhusamalt toetada pinnase- ja veekasutust, täpsemalt:

Euroopa maaeluvõrgustiku tööst sellel teemal saab lugeda 2018.a väljaantud temaatilistest EL Maaelu ülevaatest ja EAFRD projektinäidete trükistest.

Lairiba toomine Euroopa maapiirkondadesse

Euroopa Komisjon avaldas 21. novembril 2017 viieosalise tegevuskava, milles on ära toodud ka lõplikud tähtajad seoses EL lairiba levimisega.

Kava sisaldab meetmeid lairibainvesteeringute maapiirkondade investeeringute suurendamiseks läbi riiklike lairibateenuste kompetentsikeskuste; „rural proofingu“ testimist; ühist metoodikat investeeringute planeerimiseks, raporteerimiseks ja järelvalveks; ning lairiba missiooni maapiirkondades, kus on hetkel lairiba katvus väike.

Maapiirkondade uus deklaratsioon

Kolmas Euroopa Maapäev toimus 18.-21. oktoobril 2017 Venhorst’is Hollandis ning selle tulemusena valmis Venhorsti Deklaratsioon, mis kutsus üles elanikke ja poliitikuid toetama maapiirkondade elujõulisust ja tagama, et üldine poliitika ja tegevuskavad on maapiirkonda toetavad.

Euroopa Liidu fondid põllumajanduse ja metsanduse toetamiseks

2017.a oktoobri lõpus avati mitmed Horizon 2020 taotlusvoorud, kuhu otsitakse teadus- ja innovatsiooniprojekte "Maapiirkonna taaselustamine" (Rural Renaissance) ja "Jätkusuutlik toiduohutus".

Läbi nende taotlusvoorude, mis rakenduvad 2018-2020 töökavas, jagatakse nendele projektidele umbes 1 miljardit eurot, mis tegelevad jätkusuutliku ressursikäitlemisega ja nutikate, rohelisemate ja ring-maamajandusega. Loe EIP-AGRI trükist ja saa rohkem teavet 2018. aasta taotlusvoorude kohta.

Juhtrühm arutleb maaeluvõrgustike enesehindamise teemadel

23.oktoobril 2017 Brüsselis toimunud Maaeluvõrgustike juhtrühma 8. kohtumisel arutleti maaeluvõrgustike enesehindamise ülesande tulemuste üle ja töötati välja soovitused maaeluvõrgustiku tuleviku tegevusteks.

Euroopa maaeluvõrgustike suutlikkuse hindamise tulemused ja soovitused on arvesse võetud ka lõppraporti koostamisel, mis esitatakse järgmisel maaeluvõrgustike juhtrühma koosolekul.

Maaelu arengu programmeerimine: keskendume rohkem tulemustele

Euroopa audiitorite kohtu raport uurib EL maaelu arengu programmraamistiku perioodiks 2014-2020 ja mitmeid riiklike ja piirkondlike Maaelu arengukavasid (MAK), et saada teada, kas tegutsemisele ja tulemustele suunatud eesmärk on ka reaalselt saavutatud.

Põllumajanduse ja kliimamuutused COP23

6.-17. novembril 2017 Bonnis Saksamaal toimunud Rahvusvahelisel kliimakonverentsil COP23 toimusid arengud põllumajanduslike teemade arutamises, sillutades teed konkreetsete tehniliste ja teaduslike soovituste saamiseks kliimameetmete edendamiseks.

Otsus puudutab adaptsiooni, toitainete kasutamist eluskarja kasvatamisel ning sotsiaalmajanduslikke ja toiduohutusega seotud küsimusi. 

Et saada rohkem teavet kohtumisel arutletud põllumajanduse teemade kohta, loe Euroopa keskkonna poliitika instituudi (European Environmental Policy – IEEP) väljaantud dokumenti kliima, metsanduse ja põllumajanduse kohta ja EL põllumajanduspoliitika ja kliima-eesmärkide ülevaadet.

Loe kogu uudiskirja ja vaata ürituste kalendrit SIIT

 

« Tagasi