UUDISED

   

EUROOPA PROJEKTID: Teabe- ja Innovatsioonisüsteemid

Allikas: Maaeluvõrgustik
20. märts 2018. a

 


Projekti AgriLink (juuni 2017 kuni mai 2021) eesmärgiks on stimuleerida üleminekut jätkusuutlikumale põllumajandusele, parandades arusaamist konsulentide rollist teadmistevoogude tugevdamisel, õppimise tõhustamisel ja innovatsiooni suurendamisel paljude Euroopas eksisteerivate erinevate põllumajandusettevõtete liikide osas. Projekti käigus analüüsitakse nõustamisteenuste rolli põllumajandustootjate otsustusprotsessi eri etappidel. Hinnatakse nõustamise rolli põllumajandustootjate otsuse kolmes erinevas etapis: 1) muutuste „käivitamises”, 2) innovatsioonivõimaluste kaalumise ajal ja 3) uute uuenduste rakendamise ajal.


Projekti LIAISON (juuni 2018 kuni november 2021) eesmärk on aidata ära kasutada innovatsioonipartnerluse potentsiaali põllumajanduses, metsanduses ja maapiirkondades. Projekt aitab paremini mõista, mis teeb eduka partnerluse innovatsiooniks. Miks on mõnel partnerlusel võime ise organiseeruda, uusi ideid jäädvustada, neid hooldada ja midagi uut luua? Kuidas muudetakse uue lahenduse millekski, millel on praktiline rakendus? LIAISONi põhieesmärk on leida viisid, kuidas julgustada rohkem edukaid innovatsioonipartnerlusi!


 

Projekt FAIRShare (november 2018 - oktoober 2023) kaasab, võimaldab ja suurendab sõltumatut põllumajanduslike nõustajate kogukonda, koondades teavet nõustamise digitaalsete tööriistade kohta. Praegune elektrooniliste andmete genereerimise, analüütika ja kommunikatsiooni-tehnoloogiate ajastu võimaldab põllumajanduslikes ettevõtetes täpsemat, kiiremat ja paremat otsustamist.

  • materjalide kogumine rahvusvaheliselt kasutatavate digitaalsete tööriistade ja teenuste kohta. Vaata ( Digital Advisory Tools - DATs) loendit SIIN
  • nõustajate võrgustiku kohtumised digitaalsete tööriistade kohta teabe vahetamiseks, ühiseks kujundamseks ja rakendamiseks

Projekti SmartAgriHubs (november 2018 kuni oktoober 2022) eesmärk on innovatsiooni ökosüsteemi edendamise kaudu aidata kaasa Euroopa põllumajandus- ja toidusektori digitaliseerimisele. Osana projektist on loodud Innovatsiooniportaal (ingl Innovation Portal), mis koondab huvirühmade esindajaid, asutusi – sh digiinnovatsiooni keskuseid ja kompetentsikeskuseid – infot koolituste kohta ning materjale.

Loe eestikeelset artiklit SIIT


Projekti NEFERTITI (jaanuar 2018 kuni detsember 2021) üldeesmärk on luua kogu ELi hõlmav esitlus- ja katsepõllumajandusettevõtete võrgustik, mille eesmärk on edendada teadmiste vahetust, osalejate vahelist inspiratsiooni ja tõhusat innovatsiooni põllumajandussektoris, tutvustades tehnikaid. Esitlustegevused keskenduvad innovatsiooni näitamisele ja mõistmisele töötavas põllumajandusettevõttes või kohalikus võtmes. On palju erinevaid demoüritusi ning nendel toimuvatel teabevahetustel võib olla mitu vormi, näiteks teadmiste levitamine, nõustamine ja lahenduste pakkumine, vahendite kooskujundamine ja teadusuuringute läbiviimine.


Projekti i2connect (november 2019 kuni oktoober 2024) projektimeeskond töötab nõustajate ja nende organisatsioonidega, et kaasata ja toetada põllumajandustootjaid ja metsaomanikke interaktiivsetes innovatsiooniprotsessides. Innovatsioon on oluline tegur, mis võimaldab pidevalt kohaneda erinevate ja mõnikord vastuoluliste väljakutsetega ning kasutada ära uusi võimalusi. Projektiga püütakse luua Euroopa põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooniprotsesse vahendavate nõustajate tugivõrgustiku.

  • inventuur, kus analüüsitakse kogu Euroopa parimaid tavasid innovatsiooniprotsesseide juhtimisel;
  • Euroopa riikide AKIS süsteemide ülevaated, sh EESTI
  • koolitatakse koolitajaid nõustajate ettevalmistamiseks. Tähelepanu pööratakse viisidele, kuidas nõustamisteenuste juhid, teadustöötajad, poliitikakujundajad ja teised saavad luua tingimusi, mis soodustavad interaktiivseid innovatsiooniprotsesse. 
  • luuakse elektrooniline platvorm, mis võimaldab konsulentide vastastikust juhendamist ja kogemuste jagamist.


EURAKNOS (jaanuar 2019 - dets 2020) on Horizon2020 programmi temaatiline võrgustik, mis alustas oma tegemisi 2019. aasta alguses ning mille eesmärgiks on luua võrgustik, mis tugevdab ELi põllumajandusteadmiste baasi, kogudes olemasolevaid teadmisi ja parimaid tavasid ülejäänud 29st olemasolevast temaatilisest võrgustikust.
Loe eestikeelset artiklit SIIT


Projekti EUREKA (2020-2021) eesmärk on tugevdada ja parandada põllumajanduse ja maapiirkondadega seotud teadmussiiret ja innovatsiooni nii üle-euroopalisel kui riiklikul ja piirkondlikul tasandil. EUREKA arendab platvormi "FarmBook" – ühtset avatud lähtekoodiga e-platvormi programmi "Horisont 2020" mitme osapoolega projektide raames loodud materjalide kogumiseks ja jagamiseks. 


Smart-AKIS (märts 2016 - kuni august 2018) oli võrgustik, mis edendas arukate põllumajandustehnoloogiate rakendamist Euroopa põllumajandustootjate kogukonnas. Samuti tegeleti teaduse ja praktika vahelise lõhe ületamisega, aidates kindlaks teha, milliseid lahendusi tootjad vajavad.


Kuna EL-s innovatsiooni vahendamise ja toetamisega tegelevate asutuste roll on kohati ebaselge, algatati projekt „AgriSpin“ (märts 2015- august 2017), mille eesmärk oli parandada innovatsiooni tugisüsteeme ja innovatsiooni vahendamise tavasid Euroopa põllumajanduses ning toetada Euroopa innovatsioonipartnerluse algatust. Projekt pakkus juhiseid kohtumiste pidamiseks, teiste projektide ja temaatiliste võrgustikega kohtumistel osalemiseks ning juhiseid, kuidas avaldada mõju enda organisatsioonis ja mujal.


Projekti AgriDemo-F2F (jaanuar 2017- juuni 2019) eesmärk oli edendada vastastikust õppimist põllumajandusettevõtjate kogukonnas. Vastastikkust õppimist soodustava keskkonnana kasutatakse esitlustegevusi ettevõtetes ning nende tõhustamiseks kaasati projekti eri kogemuste ja taustaga osalejaid.


Projektis PLAID (jaanuar 2017 - juuni 2019) julgustati taludes esitluste tegemise kaudu põllumajandustootjaid ja ettevõtete töötajaid omaks võtma uuendusi, mis aitavad saavutada põllumajanduse jätkusuutlikkuse. Projektis tehti ülevaade headest näidetest ja lahendustest, kuidas uuendusi ettevõttes rakendati. Lisaks arendas PLAID koos põllumajandustootjatega virtuaalseid vahendeid esitluste tegemiseks.


 

InnovAfrica - Innovations in Technology, Institutional and Extension Approaches towards Sustainable Agriculture and enhanced Food and Nutritional Security in Africa: website - CORDIS (06/2017-05/2021)

BOND - Bringing Organisations and Network Development to higher levels in the farming sector in Europe: website - CORDIS (11/2017-10/2020)

NEXTFOOD - Educating the next generation of professionals in the agrifood system: website - CORDIS (05/2018-04/2022)

SOLINSA http://www.solinsa.org/the-results/the-relation-between-aks-and-linsa/ 

« Tagasi