UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Euroopa põllumuldade programm

Allikas: Euroopa Komisjon
7. juuli 2020. a

Järgmise viie aasta jooksul teevad 26 partnerit 24 Euroopa riigist koostööd põllumajandusmuldade majandamises.

EJP SOIL (European Joint Programme Cofund on Agricultural Soil Management) ühendab Euroopa teadusringkondi põllumajandusmuldade teemadel ning töötab välja ja juurutab tegevuskava kliimateadliku ja keskkonnasõbraliku põllumajandusmuldade majandamise kohta. 

Programm tegeleb põllumajanduslike muldade majandamisega, aidates samal ajal kaasa toiduga kindlustatusele, kliimamuutuste leevendamisele ja kohanemisele ning ökosüsteemi teenustele. Euroopa Liit on pühendunud kliimamuutustega tegelemisele, ambitsioonikate eesmärkidega.

Programm aitab tugevdada koostööd erinevate partnerite vahel ning järgmise viie aasta jooksul (2020. aasta veebruarist 2025. aasta jaanuarini) luuakse ühine strateegiline teadusuuringute kava, rakendatakse riikidevahelisi üleskutseid ning edendatakse suutlikkuse suurendamist ja ühiskondlikku arusaamist põllumajandusliku mulla majandamisest. Programmi EJP Soil on lõppeesmärk on töötada välja tegevuskava kliimateadliku ja säästva põllumajandusliku mulla majandamise kohta. EJP Soil toetab ka LUCAS - Euroopa muldade andmebaasi, ning mullateabe ja aruandlustavade ühtlustamist.

EJP SOILi tegevuskava 4 koostoimivat komponenti:

 • teadmiste arendamine väikeprojektide toel
 • teadmiste jagamine ja edasiandmine - noorte teadlaste ergutamine, üldsuse teadlikkuse suurendamine ning põllumajandusmuldade majandamise ühiskondliku mõistmise ja väärtustamise edendamine
 • teadmiste ühtlustamine ja korrastamine
 • teadmiste rakendamine käsitleb viise, kuidas ületada tõkkeid uudsete tavade vastuvõtmiseks Euroopa kontekstis ja anda tõenduspõhiseid soovitusi ELi poliitika kohta

Projekti koordineerib Institut National de Recherche pour l' Agriculture, l' Alimentation et l' Environnement (INRAE). Konsortsiumisse kuulub Eesti Maaülikool ning kaastööd teeb Põllumajandusuuringute Keskus.


30. juunil kuulutati välja esimene programmi sisene teadustööde konkurss 

EJP SOILi esimese projektikonkursi jaoks on ELi toetusest eraldatud maksimaalselt 15 miljonit eurot, mille hüvitusmäär on 44% toetuse vahenditest ja  56% programmi osapooltelt. Sisemisi projektikonkursse võivad taotleda ainult EJP SOILi partnerid ja partneritega seotud kolmandad isikud. 

Väljakuulutatud teemad projektideks on järgmised:

 • Põllumajandusmuldade potentsiaali kvantifitseerimine, et eristada rohkem süsinikku ja vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid eri partnerriikide piirkondlikus/riiklikus mastaabis.
 • Põllumuldade haldamise võimaluste hindamine konkreetsete eesmärkide saavutamiseks: lõivsuhted mulla süsiniku sidumise võime, kasvuhoonegaaside ja/või lämmastiku ja fosfori kadude vahel
 • Kliimamuutustega kohanemise erieesmärgist lähtuvate mulla majandamise võimaluste hindamine
 • Innovatiivsed majandamistavad Euroopas ja nende sobivus Euroopa põllumajandussüsteemidesse
 • Metodoloogiad ja vahendid muldade panuse hindamiseks ökosüsteemi teenustesse ning mulla kvaliteedi hindamiseks 
 • Analüüs selle kohta, kuidas mullaindikaatoreid saaks kasutada ÜPP meetmete toetamiseks
 • Maastikuanalüüs: Erosiooniprotsessid
 • Head teadmised põllumajandusmuldade hetkeseisust ehk innovatiivsed tehnikad muldade detailseks kaardistamiseks 

 

« Tagasi