UUDISED

   

EESTI MAAÜLIKOOL: Biomajanduse küsitlus BIOEAST arenguseireks

Allikas: BIOEAST
19. jaanuar 2021. a

 

Osa Euroopa riike on biomajanduse arendamisel ja tulevisuundade kujundamisel teistest maha jäänud nii teadus- ja arendustegevuste läbiviimisel kui ka biomajanduse sektorite arendamisel. Sestap on oluline leida võimalusi, kuidas anda tõuge mahajäämuse vähendamiseks ja tagada nende riikide arengu toetamiseks biomajanduse tervikkäsitluse loomine.

Eesmärgi täitmiseks tegutseb Kesk- ja Ida-Euroopa riike koondav BIOEAST initsiatiiv. Ühe selle osana on BIOEAST Foresight Exercise siht teostada biomajanduse arenguseire 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riigis, sealhulgas Eestis. Projekti käigus töötatakse välja piirkonna biomajanduse strateegilised stsenaariumid aastani 2050 ja koostatakse strateegiline dokument, mis toetab poliitikakujundajaid biomajanduse kestliku kujundamisega, kooskõlas Euroopa strateegia ja piirkonna vajadustega.

Kesk- ja Ida-Euroopal on suur potentsiaal parandada biomajanduse strateegia rakendamise abil kestlikku arengut ja lisada samas mitmesse sektorisse majandusliku väärtust, misläbi tõuseb piirkonna konkurentsivõime. Kesk- ja Ida-Euroopat iseloomustab primaartootmine, mida saab aga arendada lisandväärtust andvateks riiklikeks ja regionaalseteks ahelateks.

Siinne küsitlus toetab BIOEAST Foresight Exercise projekti. Küsitluse siht on tuua kokku neli sihtrühma: avalik sektor, ettevõtted, ühingud ja MTÜ-d ning teadusvaldkond. Sihtrühmade tagasiside põhjal analüüsitakse Eesti biomajanduse nelja põhiteemat:

  • loodusressursside kestlik kasutamine;
  • kestlikud toidusüsteemid ja ringmajandus;
  • süsinikuheitmete vähendamine (decarbonisation) ja taastuvsüsinik (renewable carbon);
  • ringbiomajanduse valitsemine (governance).

Palun biomajanduse tulevikku vaatavate stsenaariumite kujundamiseks just Teie väärtuslikku sisendit. Küsitluse täitmiseks klõpsake SIIN (https://forms.gle/zeo321Knj8ZYYSwKA). Ootame vastuseid kuni pühapäevani (24.01.2020). 

Arenguseirel on sünergia kodumaiste biomajandust analüüsivate teadus- ja arendusprojektidega. Küsitluse tulemusi kasutatakse ka projekti "Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine Eesti biomajanduses ja selle sektorites" (RITA1/01-18-18) jaoks ning edasises biomajandust uurivas teadustöös.

« Tagasi