UUDISED

   

EURAKNOS: strateegilised soovitused EL põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooni temaatiliste võrgustike jätkusuutlikkusele

Allikas: EURAKNOS
5. veebruar 2021. a

Projekt EURAKNOS (www.euraknos.eu) käsitleb (digitaalset) teabevahtust. Riiklikul ja Euroopa tasandil rahastatakse mitmeid uurimisprojekte, kuid tulemusi sageli ei integreerita praktikasse ning uuendusi ei levitata. Temaatiline võrgustik (ingl. k Thematic Network, TN) on mitmete osapooltega projekt, mis ühendab ja keskendub konkreetsele teemale. Projektides kogutakse teavet, tehakse kokkuvõtteid, jagatakse ja tutvustatakse olemasolevaid teadmisi ja häid praktikaid, võimalikult arusaadavas vormingus. EURAKNOS on teinud koostööd TN-dega, et töötada välja juhised järgmiste projektide jaoks. Töötatakse välja teabeplatvormi prototüüp TN-väljundite ühiseks säilitamiseks. 

Temaatiliste võrgustike roll Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluses (EIP-AGRI) ja põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemides (AKIS)

Temaatilised võrgustikud koondavad väärtuslikku teavet, mida tasub edaspidiseks kasutamiseks säilitada. Need põllumajandustootjatele ja metsamajandajatele suunatud teadmised on võtmetähtsusega tulemuste saavutamiseks praktikas. temaatiliste võrgustike projektid on olnud EIP-AGRI ja riiklike AKIS-te (ingl k. Agricultural Knowledge and Innovation System) oluline edutegur (EIP-Agri, 2020).

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üheks eesmärgiks on teadlaste, nõustajate ja maaeluvõrgustike tihe koostöö, sh digitaliseerimise edendamisel. Euroopa ülene AKIS eeldab paremat ühenduvust ning teabe jagamise kiirendamist. TN on selle ülesande oluline vahend nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Saavutatud tulemuste säilitamine AKIS-es pärast projektiperioodi on alati väljakutse –  projekte rahastatakse üldjuhul 3 aastat ja tulemused võivad kergesti kaduda.

Strateegilised (poliitilised) soovitused võrgustike jätkusuutlikkuse ja mõju suurendamiseks

Selle ülevaate eesmärk on anda poliitika kujundajatele soovituste kogum, et luua soodne keskkond TN-de ja nende jätkusuutlikkuse tagamiseks. Projektid edastavad teavet üritustel, esitlustel, koolitustel ja muudes vormides. Rahastamise programme ja -raamistikke tuleks kohandada, et hõlbustada osalejate ja võrgustike vahelist suhtlemist, toetades samal ajal (digitaalset) AKIS-t piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil.

Selle poliitika-ülevaate alus töötati välja interaktiivses osalus- ja loovprotsessis, üle 80 osalejaga. Arutelud toimusid muuhulgas ELi alalise põllumajandusteaduse ja innovatsioonisüsteemide komitee (SWG SCAR AKIS) strateegilise töörühma koosolekul Kaunases (19. – 20. November 2019) ning varasematel EURAKNOSe seminaril (nt Budapestis 11. – 13. September 2019).

Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi riiklike rahastamise raamistike jaoks koostati kuus soovitust.

 

1. Rahastamise skeemid peaksid pakkuma põllumajandustootjatele ja metsamajandajatele täiendavaid rahalisi stiimuleid aruteludes või konsultatsioonides osalemiseks. See hõlbustab ettevõtjate kaasamist nii eelrahastamise etapis kui ka kogu projekti elluviimisel, et tagada tegevuste vastavus vajadustele.

    2. Rahastamise skeemid peaksid võimaldama paindlikkust, et reageerida muutustele kogu projekti jooksul. Paindlikkus on kasulik, kuna sotsiaalsed, majanduslikud, regulatiivsed ja keskkonnaalased vajadused võivad oluliselt muutuda võrreldes projekti alguses tuvastatud vajadustega.

  3. Rahastamise agentuurid peaksid välja töötama ja propageerima standardiseeritud teabe levitamise vorminguid, mis sobivad projektide erinevatele sihtgruppidele. EIP-AGRI praktika kokkuvõtte (ingl. k. practice abstract, PA) kontseptsiooni tuleks laiendada, hõlmata mitmekesisemaid väljundeid, erinevatele kasutajatele. Visuaalsete materjalide (videod, esitlused ja infograafikud jm) lisamine suurendab tulemuste atraktiivsust, nähtavust ja mõju, võimaldades teavet paremini rakendada.

    4. Kasutagem ära väljakujunenud võrgustikke: riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud organisatsioonid peaksid hõlbustama ja toetama kohalike võrgustike ja peamiste teabeallikate kaardistamist. Põllumajandustootjate ja metsamajandajate olemasolevate võrgustike, teabeallikate ja seoste tuvastamine ning koostöö nendega võimaldab tulemusi edastada usaldusväärsetes kestlikes võrgustikes. Olemasolevate kanalite kasutamine suurendab TN-de usaldusväärsust, tagab tulemuste kättesaadavuse ja omaksvõtu ning suurendab mõju.

    5. Rahastamise skeemid peaks võimaldama digitaalset koolitust. Projektid peaksid olema suunatud ”analoogkasutajatele”, et suurendada üldiste digitaalset kirjaoskust. See võimaldaks kasutajatel pääseda juurde veebipõhistele teaberessurssidele teadmiste omavahel jagamiseks. Kohalikud üksused peaks toetama TN hariduslike algatuste, koolitusplatvormide, arutelugruppide või vahetute kohtumiste korraldamist.

  6. Riiklikud ja/või piirkondlikud valitsusasutused peaks aitama kogu Euroopat hõlmava ühise teadmiste platvormi loomist ja haldamist. TN-de jätkusuutliku rakendamise põhielement on ühise, kogu ELi hõlmava, standardiseeritud ja koostalitlusvõimelise temaatiliste teadmiste digitaalse platvormi (teabesalve) väljatöötamine. Selline platvorm aitaks ühendada erinevaid osalejaid, algatusi ja võrgustikke (sh maaeluvõrgustikke), et ühendada erinevate projektide väljundid ühel kesksel veebilehel. Ühine teabesalv võimaldaks tulemusi säilitada, et teave oleks hõlpsalt ühe värava kaudu leitav, (võrreldes üksikute projekti veebilehtedega). On oluline, et platvorm oleks hästi korraldatud ja kohaneks vajaduste ja ootustega, sh kohaliku keelekasutusega.

 

Temaatilise võrgustiku projektid tugevdavad Euroopa AKISt, luues sünergiat Euroopa, riiklikul ja kohalikul tasandil

Nende kuue soovituse rakendamisega saab oluliselt suurendada projektide jätkusuutlikkust ja mõju mitmel tasandil. Soovitused võivad olla suunisteks poliitikakujundajatele ja rahastajatele, et parandada tehnilisi kirjeldusi, funktsioone ja väljundeid ning tagada jätkusuutlikkus, pärand ja mõju ka pärast projekti lõppu.

Need kuus teemat näitavad, et projektid vajavad Euroopa Komisjoni suuremat tuge. Riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud üksused saavad loodud võrgustikke ja nende tulemusi paremini ära kasutada. Temaatilised võrgustikud, olgu need siis ELi, riiklikul või piirkondlikul tasandil, on parim vahend AKISe parandamiseks (SWG SCAR AKIS, 2019). Esitatud soovituste rakendamisel vastavad võrgustikuprojektid paremini praktikute vajadustele, suurendavad tulemuste kasutamist pikema aja jooksul, on jätkusuutlikumad, mõjutades põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooni.

Edu saavutamiseks peaks kõigil tasanditel kohandama projektide struktuuri ja rahastamise nõudeid, et parandada osalejate ja võrgustike vahelist suhtlust. Eelarve tuleks suunata ühise teabesalve kasutamisele (projektide veebilehtede asemel). Digitaalset AKISt ja sünergiat soodustav keskkond, parandab projektide ja üldist teadmiste jagamist.

Mis edasi ?

EURAKNOS projekt kestab veel ka märtsis 2021. Vaata 5.02.2021 ning 26.02.2021 toimunud veebikohtumiste materjale. 
EURAKNOSe töö võtab üle projekt (www.h2020eureka.eu), et töötada välja toimiv teabesalv FarmBook. See avatud lähtekoodiga elektrooniline platvorm koondab ELi mitme osapoolega projektide teavet ja arendab otsingufunktsiooni.


  EURAKNOSe projekti on rahastanud Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 toetuslepingu nr. 817863 alusel

Viidatud allikad:

 


Lugemissoovitused:

 


  1. Temaatiliste võrgustike (Thematic Networks) eesmärk on koondada olemasolevat praktilist teavet ning esitada seda arusaadaval moel nii tootjatele kui ka koolitusasutustele. Vt ka https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon
  2. EIP-AGRI võrgustik toob ELs kokku põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooniga tegelejad - tootjad, nõustajad, teadlased, ettevõtted, valitsusvälised organisatsioonid ja teised osapooled. EIP-AGRI võrgustiku tööd juhib Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu peadirektoraat (DG AGRI) koostöös EIP-AGRI teeninduspunktiga. vt https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and
  3. Euroopa Liidu tulevane ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) - https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en

 

« Tagasi