INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2018-04-04
Nr: 396
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6678&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Põllumajandus
Kirjatüki pealkiri: Kas tead, millega tegeleb ühistegevuse teadmussiirde pikaajaline programm?
Kirjatüki autor: Maaeluvõrgustik
Organisatsioon: Maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6677&page=3265&action=article
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond ja Kalanduse teabekeskus koostöös Leedu, Läti, Poola, Rootsi ja Soome maaeluvõrgustiku üksustega korraldavad ühise konkursi "Põhja- ja Baltimaade maaelu- ja merendusprojektid 2018", et tutvustada häid projekte, mis on saanud toetust Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) või Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF).

Loe konkursist lähemalt maaeluvõrgustiku veebilehelt

Konkursile esitati Eesti poolt 13 projekti: 2 teadmussiirde pikaajalist programmi, 4 kalandusfondi projekti, 3 LEADER siseriiklikku koostööprojekti, 2 LEADER rahvusvahelist koostööprojekti ja 2 LEADER ühisprojekti.

Eesti eelvoorust valiti välja kolm projekti, mis konkureerivad teiste korraldavate maade projektidega:

Elu kahe maailma piiril;
Kalapood “Kala ja võrk”, kala väiketöötlemine ja võrgutootmine;
Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse valdkonnas.

Seekord tutvustame lähemalt projekti "Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse valdkonnas".

Millal ja miks sai programm alguse?

Ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi tegevuste läbiviimist alustati 2017. aastal, projekt kestab veel kolm aastat.

Projekt panustab olulisel määral põllumajandusliku ühistegevuse arengusse ning ühistegevust takistavatest teguritest, nagu usaldamatus koostööpartnerite vahel ning puudulik valmisolek investeerida ühistu arendamisse, üle saamisesse.

Ühistu juhtorganid ja liikmed kasutavad projekti raames saadud teadmisi ühistu arendamiseks, et liikuda väärtusahelas järgmisele astmele. Lisaks on programm soodne platvorm kontaktide loomiseks, tegevuste ühisosa ja seeläbi ka koostöövõimaluste leidmiseks, teiste kogemusest õppimiseks ning inspiratsiooni leidmiseks, mis loob soodsa pinnase uute ühistute tekkeks või olemasoleva liikmeskonna suurendamiseks ja omavaheliseks koostööks.

Millised on programmi eesmärgid?

Programmi eesmärgiks on vahendada ühistegevuse alaseid teadmisi Eesti põllumajandusettevõtjatele ja ühistutele, kaasates eriala eksperte nii Eestist kui mujalt, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks.

Täpsemad eesmärgid on järgmised:

suurendada Eesti põllumajandusühistute juhtide kompetentsi ühistut edukalt juhtida ja arendada;

harida ühistu liikmeid ühistegevuse valdkonnas, et kasvatada nende vastutustunnet ning arendada koostööoskust;

levitada rahvusvahelise ühistegevuse alast teadmist, kasutades välisekspertide oskusteavet ja nõuandeid, pakkudes ja vahendades nende juhendamisteenuseid kohalikele ettevõtjatele - ehk teisisõnu rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike probleemide ja küsimuste lahendamiseks;

levitada teadmisi uute turgude ja potentsiaalsete klientide kohta, ning seeläbi panustada uute eksportturgude leidmisesse;

tõhustada ühisturustust ja müügiedendust, pakkudes sellekohaseid juhendamisteenuseid, et paremini ja oskuslikumalt ära kasutada ühisturunduse eeliseid, ning saada täiendavaid ideid enda müügistrateegiate parendamiseks nii sise- kui välisturgudel;
lühikeste tarneahelate ja otseturustuse kaudu müügitegevuse organiseerimine, ning sellealaste võimaluste ulatuslikum kasutamine ja nende tutvustamine.

Kellele on programm mõeldud?

Programm on suunatud põllumajandusühistute juhtorganitele, ühistute liikmetele ning põllumajandussaaduste tootjatele ja töötlejatele, kes on ühistegevusest huvitatud, soovivad ühistuga liituda või uue ühistu luua.

Esindatud on kõik põllumajandussektorid: teraviljaühistud ja -kasvatajad, piimaühistud ja -tootjad, lihaühistud ja loomakasvatajad, puu- ja köögiviljaühistud ja -kasvatajad.

Millised on programmi tegevused?

Teadmussiirde pikaajaline programm tegeleb peamiselt põllumajandussaaduste tootjate ja -töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega.

Programmi kestab neli aastat ning programmi raames korraldatakse 24 infopäeva, 32 täiendkoolitust, 4 konverentsi.

Antakse välja 7 teabematerjali ja 4 käsiraamatut.

Programmil on veebileht (yhistegevus.emu.ee/), mida uuendatakse pidevalt aktuaalse info ning erialaste materjalidega.

Kogemuste vahetamise eesmärgil korraldatakse ettevõtjatele 15 ettevõtete külastust Eestis ning 4 välisriikides.

Programmi raames käivad regulaarselt koos 3 õpiringi.

Milline on programmi panus EAFRD eesmärkide täitmisesse?

EESMÄRK: Parandada põllumajanduse konkurentsivõimet

Väikestel tootjatel on piiratud ressursside tõttu raske üksi edukalt hakkama saada oma toodete müügieelse ettevalmistuse, töötlemise ja turustamisega. Koondumine ühistutesse aitab neil ressursse liita ning ühiselt toime tulla nende ees seisvate väljakutsetega, mis on seotud turunõuete muutumise ja karmistumisega, kasvanud konkurentsiga nende toodangu turustamisel ning turgude kontsentreerumisega.

Programmi tegevused viivad ühistegevusalased teadmised ja olulisuse ettevõtjateni, kes erinevatel põhjustel ei ole veel ühistusse koondunud. Ühistegevusalane teadmussiire toetab ühistute loomise ja arendamise protsessi, kuna eduka ja oma liikmete huve teeniva ühistu ülesehitamine ning jätkusuutlik majandamine nõuab vastavaid teadmisi.

Lisaks panustab programm juba pika ajalooga ühistute arengusse ning juhtimisstruktuuri järgmisele tasemele viimisesse, parandades seeläbi ühistute konkurentsipositsiooni turul.
EESMÄRK: Tagada kogu ELi maapiirkondade arengu toetamine, mis hõlmab uute töökohtade loomist ja olemasolevate kaitsmist

Omatoodetud põllumajandustoodete ühisturustamisega on võimalik saavutada kasumi teenimiseks vajalik maastaabiefekt, mis laiendab oluliselt tootjate turustusvõimalusi, mis omakorda säilitab põllumajandustootmise maapiirkondades ning võimaldab väiketootjatel kasvada ning luua juurde uusi töökohti.

See eeldab tugevate ühistute olemasolu, mis on võimeline põllumajandustootjatelt teatud ettevõtlusfunktsioonid enda kanda võtma.

Ühistegevuse teadmussiirde tegevused on suunatud sellise võimekuse tõstmisele.

Panus EL Läänemere piirkonna strateegiasse

Ühistegevuse teadmussiirde pikaajaline programm panustab EL Läänemere piirkonna strateegia eesmärki suurendada heaolu, valdkondlikult panustab programm peamiselt võimekuse valdkonda.

Programm viib kokku ühiskonna erinevad sektorid, arendades koostööd põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ning teadusasutuse vahel, teadusasutuse ja riigi vahel, luues kontakti ka tootjate ja töötlejate ning riigi vahel. Taoline kaasamine võimaldab ühiselt püstitada eesmärke ning tagab riigi poliitikate sihipärase edendamise ja elluviimise.

Programm tugevdab avatust, osalust, koordineerimist ja ühist pühendumust suunatud lahenduste pakkumiseks.

Juba on ette näidata ka reaalsed tulemused!

Ühed paljudest näidetest, kuidas programm on oma eesmärki täitnud, on näiteks Muhu lambakasvatajad, kes otsustasid tänu ühistegevuse teadmussiirde tegevustest saadud teadmistele luua ühistu, mille eesmärk on ühiselt ehitada tapamaja ning alustada ühist turustamist.
Lõuna-Eesti marjakasvatajad said tuge teadmussiirde tegevustest, et viia oma ühistu tegevus järgmisele tasemele ning ehitada külmhoone ja tootmishoone.
Viljandi väiketootjad on ühiselt loonud talupoe, kus müüakse piirkonna tootjate toodangut. Ettevõtmise edukaks käivitamiseks ja arendamiseks saavad ühistu liikmed tuge regulaarselt koos käivast ühistegevuse õpiringist.
Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine on võimaldanud anda tõuget mitmete ühistute juhtimis- ja informeerituse taseme tõstmisel ning vahendi paremaks kasutamiseks suhtlemisel oma liikmetega.

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020