Eesti maaeluvõrgustiku aruanded, vastatud küsitlused, ülevaated

KUUPÄEV: 2006-10-16
NIMETUS: Uuring “Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede”
LIIK: Uuring
TEEMA: Leader
KOOSTAJA/TELLIJA: Põllumajandusministeerium
SISU: Uuring "Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede" viis läbi BDA ESTONIA OÜ & SAAR POLL OÜ Põllumajandusministeeriumi poolt läbi viidud hanke alusel.

Uuring „Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede” viidi läbi 30 Eesti maaomavalitsuses perioodil 8. märtsist kuni 9. maini 2006. Uuringu käigus küsitleti 476 inimest, kes esindasid nelja LEADER lähenemise seisukohalt olulist huvigruppi – mittetulundussektorit, kohalikke omavalitsusi, ettevõtjaid ning valdade elanikke.

Saadud küsitlustulemusi analüüsiti saamaks vastust 4 peamisele küsimusele:
• Milline on huvigruppide informeerituse tase teineteisest ning LEADER programmi põhimõtetest?
• Milline on huvigruppide sisene ja nende vaheline usalduse ja koostöö tase?
• Millised on piirkondade ja kogukondade peamised arenguvajadused?
• Milline on huvigruppide valmisolek LEADER-tüüpi meetme rakendamiseks?

Uuringu tulemuste analüüs näitas järgmist.
• Huvigrupid on üldiselt positiivselt meelestatud LEADER-tüüpi meetme suhtes.
• Ettevõtjate informeerituse tase ning valmisolek osalemiseks on kolmandast ja avalikust sektorist oluliselt madalam.

Seega tuleb ettevõtjate kaasamisele pöörata erilist tähelepanu.
• Kolmanda sektori rolli LEADER-tüüpi meetme rakendamisel peab ületama avalikku sektori oma. See aga eeldab MTÜde suutlikkuse ning vastutuse võtmise valmiduse tõstmist.
• On olemas teatud hulk koostöökogemust ja põhimõtteliselt positiivne meelestatus koostöö suhtes. Samas on reaalne sektoritevaheline koostöö veel vähene. Samuti on kõvasti arenguruumi mittetulundusühenduste ning iseäranis ettevõtjate kohalike koostöövõrgustike toimimises.
• Partnerid seavad oma valla huvid kõrgemale piirkonna tervikhuvidest. LEADER-tüüpi meetme rakendumisel peab selles osas muutusi toimuma.
• Huvigrupid ei ole veel valmis uuenduslikeks tegevusteks, kuna see eeldab tugevamat koostööd eri sektorite vahel.

Järgmise perioodi meede peaks tegevusgruppe julgustama innovaatilisusele.
• Kõik sektorid näevad prioriteetse sihtgrupina maal noori, kellest sõltub maapiirkonna edasine elujõulisus. Samas on oluline rõhutada eagruppide sidususe tõstmise vajadust kogukondades.
• LEADER- meetmest ollakse küll kuuldud, kuid informatsiooni peetkase veel ebapiisavaks. Meedias on teema kajastatus olnud napp, kohalikus meedias peaaegu olematu. Meedia rolli teavitustöös tuleb oluliselt tõsta.

Uuringu tulemusi ning järeldusi tutvustati 13. juunil 2006 toimunud seminaril, millest võtsid osa meetme väljatöötamise ning rakendamisega seotud osapooled. Seminari tulemusena sündisid uuringu peatükis 5.2 toodud ettepanekud.
DOKUMENT: Uuringu lõpparuanne: http://maainfo.ee/public/files/2006_uuring_LEADER_lopparuanne-2006-10-16.pdf
LISAINFO: Uuringud Põllumajandusministeeriumi veebil: http://www.agri.ee/uuringud-2/

« Tagasi