MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: SEIC "Kestlik ettevõtlus maal"
Meede: LEADER koostöö
Valdkond: Koostöö ja kaasamine
Märksõnad: ettevõtlus, rahvusvaheline koostöö
Projekti algus: 2016
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Arenduskoda
Toetuse saaja: MTÜ Arenduskoda
Veebileht: https://seic.ee/et/
Toetuse summa: 83610
Projekti kirjeldus: Partnerid Eestis:
Rohelise Jõemaa Koostöökogu https://joemaa.ee
Ida-Harju Koostöökoda http://www.idaharju.ee/en/
Partnerid Soomes:
Sepra http://www.sepra.fi;
Pirkan Helmi https://www.pirkanhelmi.fi;
Linnaseutu https://www.linnaseutu.fi/

Partnerid Lätis:
Lielupe http://www.partneribalielupe.lv/;
Liepaja http://lrpartneriba.lv/

Projekt „Kestlik ettevõtlus maal“ keskendus eelkõige mikro- ja väikeettevõtluse
arendustegevustele kolmes riigi, kokku kaheksas Leader tegevusgrupi piirkonnas. Eesmärk oli
aidata läbi rahvusvahelise koostöö kaasa ettevõtjate toodete/teenuste arendusele ning
turundustegevusele. Eraldi sihtgrupina kaasati tegevustesse ettevõtjate perekondade või kohalike
kogukondade noori julgustamaks neid panustama oma vanemate ettevõttesse või looma oma
ettevõtet maal. Projekti tulemustega on liigutud lähemale mõlemale eesmärgile.
Kõik projektis osalenud piirkonnad kaardistasid oma mikro- ja väikeettevõtted, kes on huvitatud
rahvusvahelisest koostööst. Projekti kodulehel on kõik kaardistatud ettevõtted esitletud. Kokku on
kodulehel 116 ettevõtet, https://seic.ee/entrepreneurs/ . Koduleht on projektis osalenud, kui ka
uutele ettevõtetele edaspidi kohaks, mille abil leida uusi koostööpartnereid. Kodulehe teiseks

väljundiks võiks olla inimeste teavitamine ettevõtete poolt pakutavatest toodetest ja teenustest.
Sellega püüame edasi liikuda oma järgmiste projektide ja tegevuste raames.
Ettevõtjate vahetuse ja/või õppereiside otsese tulemusena on vähemalt kuuekümnel ettevõtjal
teadmised ja motivatsioon toodete ekspordiks ja/või edaspidiseks koostööks teiste riikidega.
Ettevõtjate vahetuses osales 50 ja õppereisidel 145 inimest. Õppereiside ja ettevõtjate vahetuste
tulemused osalejatele: Uued sõprussuhted riigisiseselt ja väljaspool riigipiiri. Inspiratsiooni ja
motiveeritust jääda elama ning töötama maapiirkonda. Ettevõtjad said omavahel tuttavamaks,
kasvas vastastikune usaldus, mis on projektist sõltumatu edaspidise koostöö jätkumise oluliseks
alustalaks. Ettevõtetele suunatud õppereiside ja ettevõtjate vahetuste tulemusena on tekkinud üle
20. Konkreetse koostöötegevuse. See on selge tõestus, et kui korraldada ettevõtjatele kontakte,
kus nad saavad oma valdkonna tegijatega kohtuda ja teemadesse süüvida, siis on tulemuseks ka
edasiviivad koostöötegevused.
Laiem mõju:
Tänu projektile on meie piirkonnas parem ja nähtavam kohaliku toidu ning käsitöö kasutamine nii
tavatarbimisel, turismiettevõtetes, erinevate sündmuste korral ja teeninduses. Samuti oleme oma
piirkondi hakanud senisest enam turundama läbi kohaliku toodangu.
Parem kohalik ja rahvusvaheline koostöö kõikide projektiga seotud organisatsioonide ja inimeste
vahel (ettevõtjad, MTÜ), kaasa arvatud 8 LEADER tegevusgruppi. Läbi eduka koostöö on loodud
jätkusuutlik veebikeskkond, mida saab kasutada edasise koostöö edendamiseks.
Ühtlasi on sõlmitud koostöökokkulepe projekti SEIC II osas, mille juhtpartneriks on Ida-Harju
Koostöökoda, liitumas on neli uut soome piirkonda. Arenduskoja rolliks on toetada oma senise
kogemuse ja veebiplatvormiga seic.ee
Projekti tegevused: Projekti avaüritus Ox-forellis Kose-Uuemõisas Eestis 25.-27. august 2016. Avasündmus oli
suunatud kõigile projekti tegevustes osaleda soovivatele ettevõtjatele. Aavasündmuse
materjalidega saab tutvuda http://www.arenduskoda.ee/et/koostoeoeprojektid/kestlik-
ettevotlus-maal Avasündmus oli ettevõtjatele heaks võimaluseks tutvuda omavahel ning leida
sobiv koostööpartner, sündis ka esimene ettevõtjatest vahetuspaar. Osales 64 inimest.
Ettevõtjate rahvusvaheline vahetus ja kokkuvõttev seminar
Kokku toimus 25 vahetust, kus osales 49 ettevõtjat, vahetuste lood on üleval projekti kodulehel
https://seic.ee Eesti ettevõtjate vahetused võeti kokku 15.–16. novembril 2018 toimunud
seminaril Vihula mõisas.
Ühine piirkonnalt – piirkonnale turundus
Loodi projekti visuaal: logo koos visuaalse kontseptsiooni lahtiseletusega eesti ja inglise keeles,
blanketid eesti ja inglise keeles, visiitkaardid.
Loodi koduleht, kus on olemas piirkondade nii Eesti kui ka nende kodukeelne tutvustus kui ka
ettevõtjate info. Ettevõtjate infot lisatakse ka täna juurde.

2018 kevadel täiendati kodulehte: ettevõtjate profiilide esilehele lisati pildid. Ühtlasi alustati
kodulehe arendamisel koostööd Arenduskoja juhitud projekti „Säästev turism“ raames, tänu
millele on lehele lisandunud uued piirkonnad ja ettevõtjad. Leht on muutunud kahe
rahvusvahelise koostööprojekti platvormiks.
Veebilahendusega saab tutvuda aadressil: www.seic.ee
Valmis eesti- ja ingliskeelne trükis projekti- ja veebilahenduse tutvustamiseks: eestikeelseid
trükiseid 500 eksemplari ja ingliskeelseid 200 eksemplari. Trükised jagati huvilistele projektis
osalevate partnerite poolt.
Sepra piirkonna algatusel külastas 4.–7. juunil 2018 seitse Soome ajakirjanduse fotograafi
Arenduskoja ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkondi. Valminud fotodest korraldati näitused nii
Eesti kui ka Soome poolel. Eestis oli näitus üleval 5.–30. novembril 2018 Jänedal. 5. novembril olid
Soome fotograafid ise kohal, toimus näituse pidulik avamine. Valmis näituse plakat ja seda
tutvustav voldik. 2019. aastal oli näitus üleval 5.–31. jaanuaril Olustveres ja veebruaris Soomes
Klaara-Mannis.
2018. aasta suvel telliti SEIC kodulehele Facebook reklaamikampaania. Selleks valmisid projektis
osalevatest piirkondadest tutvustavad lood. Lood tegid Arenduskoda, Sepra, Linnaseutu, Liepaja
piirkonnad. Piirkondade tutvustused on üleval kodulehel.
Kõige efektiivsem reklaamirühm oli Inspiratsiooni reklaamirühm. Kuna eelarve oli jaotatud kõigi
reklaamrühmade (v.a välisturgudele suunatud) üleselt, siis antud reklaamirühm oli kõige rohkem
inimesi kaasavam ning seetõttu sai rohkem kajastust. Populaarsuselt järgnes Sihtkohtade
reklaamirühm, kus olid kajastatud nii Läti, Lõuna-Soome kui ka Põhja-Eesti sõnumiga reklaamid.
Sügiseks 2018 valmis Arenduskoja piirkonnast ka voldik eesti ja inglise keeles. Voldik kajastab
Arenduskoja piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid, kes on ühtlasi olemas ka SEIC kodulehel. Samuti
on olemas info nii SEIC projektist kui ka Arenduskoja tegemistest. Voldiku pöördel on piirkonna
kaart. Kaart võeti väga hästi vastu nii piirkonna ettevõtjate kui ka koostööpartnerite poolt.
Õppereisid
Kokku toimus projekti jooksul 5 õppereisi.
Esimene lätlaste ja eestlaste ühine õppereis toimus Soome 20.–23. septembril 2017, osales 19
eesti ettevõtjat ja 16 läti ettevõtjat. Õppereisi suurim väärtus oli võimalus suhelda erinevate
ettevõtjatega ning leida endale uusi koostööpartnereid. Õppereisi programmis pakuti ettevõtjatele
väikestes gruppides visiite kohalikkesse ettevõtetesse. Õppereisi kokkuvõte on olemas projekti
kodulehel: https://seic.ee/entrepreneurs-from-latvia-and-estonia-visited-their-colleagues-in-
finland/
Lätlaste ja soomlaste ühine õppereis Eestisse toimus 11.–14. aprillil 2018. Kokku 15 osalejat
Soomest ning 20 osalejat Lätist. Õppereisi esimesed kaks päeva viidi läbi Rohelise Jõemaa
Koostöökogu piirkonnas, edasi liikusid lätlased Arenduskoja piirkonda, kus külastati Lauli
Loovstuudiot, Hõbeda kitsefarmi, Tristvere kohvikut, Arma Ratsatalu, Palmse mõisa ja Kolgaküla
rahvamaja. Külalistele tutvustati ka Põhja-Eesti kohaliku toidu tegemisi. Soomlased liikusid edasi
Ida-Harju piirkonda, kus külastati Viikingite küla, Nelijärve, Tammiste kunstikeskust, Murueit OÜd.
Reisi kokkuvõte on meie kodulehel: https://seic.ee/et/igauni-paradija-istu-rakeszinatni-jeb-

aizvadita-projekta-par-ilgstpejigu-uznemejdarbibu-laukos-projekta-dalibnieku-pieredzes-
apmainas-vizite-igaunija/
Eesti ja Soome ettevõtjad külastasid Lätit 3.–6. oktoobril 2018 . Õppereisil Lätti osales 31 inimest
Eestist ja 20 Soomest. Reisi käigus külastati nii Lielupe kui ka Liepa-ja piirkondi ja sealseid
ettevõtjaid. Kokkuvõte reisist on üleval´https://seic.ee/latvian-entrepreneurs-are-brave-and-
dreaming-big/
24.–26. oktoobril 2018 toimus õppereis Soome. Osales 11 inimest Eestist, neist 7 Arenduskojast.
Õppereisi teemaks oli Soome rõngasleiva küpsetamine, ühtlasi jagasid osalejad üksteisele oma
kogemusi leiva küpsetamisest.
Viies õppereis toimus 14.–15. juulil 2018 Rohelise Jõemaa Koostöökogu algatusel Lätti Jelgava
piirkonda. Osalejaid oli 17. Teemaks piirkonna turism ja Lätis sauna traditsioonid turismi ühe
tootena.
Ettevõtjatega omavahelised inspiratsiooni-päevad
Esimene inspiratsioonipäev toimus 6.–7. oktoobril 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas.
Osalejaid 24. Korraldajaks Rohelise Jõemaa Koos-töökogu. Inspiratsiooniteema esineja oli Urmas
Vaino. Inspiratsioonipäeva kava ja registreerimisleht on üleval projekti elektroonilises kaustas.
Teine inspiratsioonipäev toimus Arenduskoja piirkonnas 20.–21. märtsil 2017. Osalejaid oli 22.
Toimusid ettevõtete külastused ja kohtumine majanduseksperdi Ott Pärnaga.
Kolmas inspiratsioonipäev viidi läbi Ida-Harju Koos-töökogu piirkonnas 17.–18. oktoobril 2017.
Fookuses oli sotsiaalmeedia ja fotode tegemise kunst. Osalejaid 34.
Neljas inspiratsioonipäev toimus 7.–8. veebruaril 2018 Arenduskoja piirkonnas. Osalejaid oli 25
inimest. Fookuses oli loovus ja ettevõtlus. Kokkuvõte SEIC lehel
https://seic.ee/et/uudis/inspiration-days/
Viies inspiratsioonipäev toimus 30.–31. mail 2018 Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas.
Osales 29 inimest. Külastati Soomaa piirkonda, toimus kanuumatk, pelmeenide valmistamise
õpituba, tutvuti Pärnumaa maitsete ja Alpaka Farmiga. Inspiratsioonipäevast pikemalt
https://seic.ee/et/uudis/kuumad-kevadised-inspiratsioonipaevad-soomaal/
Kuues inspiratsioonipäev toimus 26.–27. novembril 2018 Ida-Harju koostöökoja piirkonnas Kõue
mõisas. Osales 34 ettevõtjat, neist 11 Arenduskoja piirkonnast. Inspiratsioonipäevade käigus
tutvuti piirkonna ettevõtjatega ja saadi teadmisi tootefoto tegemisest.
Seitsmes, ühepäevane lisainspiratsioonipäev toimus 11. veebruaril 2019 Sagadi mõisas.
Korraldajaks Arenduskoda. Osales 41 inimest. Teemaks kohaliku toidu ja joogitoodete kasutamine
piirkonna turunduses.
Ettevõtete disaininõustamised
Tegevustega alustati 2017. aasta alguses, sissejuhatav seminar toimus 23. jaanuaril 2017,
vastutajaks Arenduskoda. Osales 17 ettevõtet. Disaini-nõustamist viis läbi Turundusekspert OÜ
koos Tartu kunstikooliga. Disainiteenuse nõustamises osalesid Arenduskoja poolt:Mageda VL
Kodune mesi, Ökokuller (sai 2 tööd) , Vaksali-Õnnela-Linnu (2 ettevõtet) , Rebase Talu , Lauli
Loovstuudio, Mätta Hoburakendid , Lahe Maamees, Keraamikamoor. Rohelise Jõemaa

Koostöökogu poolt Aita Tikkimistuba, Kuusikaru talu, Karjamõisa
Ettevõtetele valmisid uued logod, kodulehe lahendused, voldikute kujundused, lähtuvalt ettevõtte
vajadustest.
Projekti lõpusündmus
Lõppsündmus toimus 24.–26. jaanuaril 2019 Olustveres. Kolmepäevane sündmus sisaldas
kokkuvõtteid projekti tulemustest, ettevõtjate tegevuste esitlusi, väljasõite piirkonna
ettevõtetesse ja jätkutegevus-te planeerimist.
Läti poolt oli valminud ka video vahetuses osalenud ettevõtjate mõtetest.
https://seic.ee/et/uudis/video-about-sustainable-entrepreneurship-in-latvia-estonia-and-finland/
Projekti tulemused: Piirkonna areng – Projekt on märkimisväärselt panustanud piirkonna arengusse, edendanud
ettevõtlust; säilitanud töökohti; arendanud tooteid või teenuseid; tõstnud piirkonna külastatavust
või mainet.
Koostöö ja kaasamine – Projekt on märkimisväärselt panustanud koostöö või võrgustike
arendamisse nii piirkonnas, Eesti siseselt kui ka piiriüleselt.

Projekti edukus seisneb väga tugeva koostöö loomises kolme riigi mikro- ja väikeettevõtjate
vahel. Uudseks töövormiks oli ettevõtjate vahetused, mille raames leidsime rahvusvahelisest
koostööst huvitatud ettevõtjatele partnerid, kelle juures käisid ettevõtjad kogemusi omandamas
ning ühtlasi võtsid ettevõtjad oma partneri Eestis vastu. Tänu vahetustele said ettevõtjad paremini
tuttavaks ja keskenduda just neid huvitatavatele teemadel. Projekti tulemuste punktis oleme
toonud väikse loetelu näidetest, mis sündisid tänu projektile. ka peale projekti jäid 90 % osalenud
ettevõtetest omavahel suhtlema.
Mõned näited, mis projekti vahetuste ja kohtumiste käigus sündisid ja elavad edasi peale
projekti lõppu:
- Soomes, Sepra piirkonna ettevõtjad said idee Suurjärvistu piirkonna loodusturismi
reklaamimiseks Kymijõe abil. Eesti näidete abil õpiti nägema turunduses piirkonda tervikuna;
- Inimeste- (töötajad, treenerite, koolitajate) ja toodetevahetus, mis täiendavad teineteist. näiteks:
Hyvinviva hevonen, Arma Ratsatalu, Osuuskunta Heinämukka, Jaanioja käsitöötalu on
koostööpartenrid, kes täiendavad teineteise teadmisi ja oskusi edasise omavahelise koostöö
kaudu;
- Läti eeskuju julgustas ellu viima oma unistust ja alustama sarnase tegevusega Haminas. “meie
koostöö jätkub ka tulevikus,” räägib Aleksandra Pohjala Seprast pärast osalemist ettevõtjate
vahetuses Lielupes ajastutruid kostüüme valmistava ettevõttega Ngo Liel. Barons.

- Inspireerituna Läti saunakultuurist käivitasid kaks koostööpartnerit (Rohelise Jõemaa
Koostöökogu ja Lielupe LAG) uue koostööprojekti – saunatraditsioonid Lätimaal, Eestis ja Leedus.
https://joemaa.ee/category/koostooprojektid/sauna-projekt/ sisu: saunatraditsioonid ja selle kasu
pereettevõtetele, õpime valmistama saunavihtasid, teadmised ravimtaimedest ja
kogukehamaskidest, toidutehnoloogiate kasutusvõimalused saunatoodete arenduses.
- Eesti küülikukasvataja ettevõtte Vana-Sirge Küülik omanik leidis oma koostööpartneri ettevõtjate
vahetuse käigus Soomest. Koostööd tehakse peale projekti igapäevaselt: loomade tõuaretus,
turundus, toiduratsioonid jne. http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/s/vanasirgekueuelik
- Soome pressifotograafid pildistasid projektis osalenud Eesti ettevõtteid ning koostasid tehtud
fotodest näituse. Eesti ettevõtjad said fotod oma ettevõtete turundamises kasutamiseks. Rohkem
infot näituse “vaade valgusesse” kohta: https://katsevaloon.wordpress.com/eesti-vaade-
valgusesse/
- Kuusiku Loodustalu sai uue tooteidee õppereisilt Lätti. Tänaseks on uus jook välja arendatud.
http://kuusikunaturefarm.ee/
- Magasimaa talu Eestist ja piparmündi talu Lätist arendavad edaspidi oma tooteid ja teenuseid
koostöös. https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/
- Piesta Kuusikaru Eestist ja Piia Viljasuo Soomest vaheline koostöö jätkub. Soome ettevõtja on
eestlastele õpetamas õunakommide valmistamist. Omavahel jagati ka marmelaadi valmistamise
oskusteavet.
- Arma Ratsatalu ja Hyvinvoiva hevoinen jätkavad koostööd. Arma Ratsatalul valmis Soome
turistidele suunatud kava.
- Eesti veini- ja siidritootjad aktiveerusid pärast pikka eemalolekut võistlustest ja osalesid tänu
projekti käigus loodud uutele kontaktidele Baltimaade veinivalmistamise võistlusel, seda tehti ka
väga edukalt.
- Läti ja Eesti mesinikud on loonud koostöö seadmete, uute tehnoloogiate ja uute toodete ostmise
kohta. Mesindusettevõte “Līgas Medus” ostab vaha sulamismasina sisse koostöö mesinikega
Eestist. Mesinikud Eestist Heiki Kruusalu ja Sergei Kozlov on töötlemise tehnoloogiat õppinud
“Līgas Meduse” kogemustest. Läti ettevõte “Līgas Medus” on loonud ka uue toote – mesi koos
kadakamarjadega.
- Läti pereettevõte “Bētras” koostöös Soome ettevõtja Piia Viljasuoga on loonud marmelaadi
retsepti. Lätlastel on tänu sellele uus toode- sidruni marmelaad.
Arenduskoja piirkonda on tutvustatud nii Lätis kui Soomes, meie ja meie ettevõtjate vastu on
endiselt suur huvi. Tänu väga professionaalsele projekti juhtimisele oleme ka muutunud oma
partnerite silmis usaldusväärseteks partneriteks, kellega soovitakse koostööd teha ka edaspidi.
Arenduskojal on käivitunud uued koostööprojektid, mis kõik toetavad meie piirkonna tutvustamist
piiri taga.
Tänu käesolevale projektile sai Arenduskoda piirkond ettevõtjate kaardi. See on esimene taoline
kaart, mis keskendub kohalikele väikeettevõtjatele ja nende toodete, teenuste tutvustamisele.

Projekt lõppes 2019. aasta veebruaris ja endiselt on Arenduskojal endal, kui meie ettevõtjatel alles
ja kasutusel loodud kontaktid, veebileht, loodud trükisena piirkonna kaart. Oleme toetamas ka
meie projektist inspiratsiooni saanud SEIC II projekti meeskonda.
Õppida võiksid kõik seda, et maapiirkondades väike- ja mikroettevõtteid toetades, tuleb teemasse
süüvida, anda ettevõtjatele aega oma võimalike koostööpartneritega tuttavaks saada, luua ja igati
toetada keskkonda, kus ettevõtjate omavaheline koostöö saaks sündida. Edasi saavad ettevõtjad
juba ise hakkama.
Samuti on tore näide meie koostööst Tartu Kunstikooliga, kus tudengid olid valmis oma praktilisi
töid teostama lähtuvalt meie ettevõtjate soovidest. Usume, et sellest oli kasu nii meie ettevõtjatel
kui ka tudengitel, kes said praktilise kogemuse kliendisuhtlemisest.
Oleme ise uhked loodud veebilahenduse seic.ee üle, mida saame kasutada täna kõikide meie
ettevõtlusega seotud projektide veebilehena. On ääretult oluline, et kui ühe rahvusvahelise
koostööprojekti raames luuakse konkreetseid keskkondi, trükiseid jne. siis need tulemused
seotakse organisatsiooni uute projektide, tegevustega ehk et iga üksik projekt toetab
organisatsiooni ja selle sihtgruppide eesmärke ja aitab nii laiemalt piirkondades arengule kaasa.
Täna näeme, et tihtipeale organisatsioonid ei suuda sidustada oma erinevaid tegevusi, erinevaid
projekte, julgeme öelda, et Arenduskoda on seda suutnud.

Projektis osales kaheksa partnerit: Kolm Eestist, kolm Soomest ja kaks Lätist. Meie kõigi vahel
tekkis tugev meeskond, arutasime ühiseid teemasid juhtkomisjonide nõupidamistel kui skype
vahendusel. Juhtkomisjoni koostööst kasvas välja ka uued ideed uute koostööprojektide tarvis.
Lisaks lõime hea koostöö Tartu Kunstikooliga , kelle tudengid ja õppejõud aitasid meie
ettevõtjatele disainilahendusi välja töötada.
Projektis osalesid piirkondades tegutsevad mikro- ja väikeettevõtted ning kohalikud ühingud.
Kokku oli tegevustes osalemist Eestist 396, Lätist 138 ja Soomest 95 korral. Ka kõik need ettevõtjad
tegid omavahel koostööd läbi suhtlemise läbi e-koskkonna, õppereisidel, inspiratsioonipäevadel
ning tänu sellele tekkisid temaatilised grupid – näiteks hakkasid tihedamalt suhtlema veinitootjad,
mahla ja marjade kasvatajad, meetootjad, turismiarendajad jne.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:

ARTIKKEL:
https://sonumitooja.ee/arenduskoda-ja-ida-harju-koostookoda-alustavad-soomlaste-latlastega-uhisprojekti-vaikeettevotjatele/

Meie projektist valmis põhjalik lõppraport, millega saab tutvuda https://seic.ee/wp-
content/uploads/2019/02/Lo%CC%83ppraport.pdf

Olemas on ka inglise keelne raport https://seic.ee/wp-content/uploads/2019/02/Final-report.pdf

Projektis osalenud ettevõtjate mõtetest valmis lätlaste eestvedamisel kokkuvõttev videoklipp
https://seic.ee/et/uudis/video-about-sustainable-entrepreneurship-in-latvia-estonia-and-finland/

Projekt „Kestlik ettevõtlus maal“ pälvis Harjumaa 2019. aasta tegijate konkursil parima Leader
koostööprojekti auhinna. https://seic.ee/et/uudis/seic-the-leader-project-of-year-2019-in-harju-
county-estonia/
Maakond: Lääne-Virumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-07-07

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020