MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED

Projekt: Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa
Meede: LEADER
Valdkond: Keskkonna- ja kliimasõbralik
Märksõnad: Kogukonna areng
Projekti algus: 2017
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
Toetuse saaja: Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
Veebileht: www.koostookogu.ee
Toetuse summa: 54373
Projekti kirjeldus: Väärtused nagu looduslikkus, kogukondlikkus, säästlikkus, ökoloogilisus, väärikas taaskasutus jmt kõnetasid väga paljusid juba projekti ettevalmistamise faasis ning selliste inimeste hulk järjest kasvab. Lisaks hõlmab säästev ehk kestlik areng väga erinevaid valdkondi. Seega olid tegevusteks olemas vajalikud huvigrupid ja sihtgrupid – ehk piisav hulk kasusaajaid. Vähem tähtis ei olnud ka asjaolu, et säästev areng on lähituleviku üks peamisi EL ja ka Eesti prioriteete.

Projekti kaugemaks eesmärgiks on suurendada Lõuna-Järvamaa tuntust rohelise ja kestliku piirkonnana, kus au sees on kogukondlik mõtteviis ja keskkonnasäästlik majandamine. Muuta säästev areng ja kogukondlikkus üheks piirkonna märgiks.

Otsesed eesmärgid:

Kasvatada ja arendada tegevuspiirkonna rikkuseks olevat kokkuhoidvat kogukonda, liita sarnaste huvidega inimesi.

Luua alus kogukondliku loomekeskuse (kogukonnakeskuse) rajamiseks/tekkimiseks.

Tutvustada taaskasutuse ja ringmajanduse võimalusi

Leida uudseid lahendusi ning omanäolisi sündmusi piirkonna imago kujundamiseks

Toetada kogukondliku mõtteviisi levimise kaudu kohalikku väikeettevõtlust, sh kodulähedaste töökohtade tekkimist ja säilitamist.
Projekti tegevused: Peamisteks projektitegevusteks olid säästvat arengut ja kogukondlikku mõtteviisi arendavate ja nende levikut toetavate tegevuste korraldamine – koolitused, praktilised töötoad, õpikojad, seminarid, õppe- ja kogemusreisid kodu- ja välismaale jne.

Olulisemate näidetena saab välja tuua järgmised tegevused:

Õppe- ja ideereis Rootsi, kus tutvuti Åmåli linnaga - selle suurepärase arhitektuuri ning viimase aja planeeringutega, kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonna koostöönäidetega, külastati mitmeid ettevõtteid ning viidi läbi piirkondi tutvustavaid seminare.

Õppe- ja kogemusreis Taani, Aalborgi. Selle peamiseks eesmärgiks oli Aalborgi Säästva Arengu Festivali külastus, aga ka tutvumine kohaliku omavalitsuse ning Aalborgi Ülikooli tööga antud valdkonnas.

Riigisisesed õppereisid Lõuna-Eestisse, Jõgevamaale, Põlvamaale

Õppekäigud Vodja kooli ja Esnasse, Särghauale rajatud Tallinna Ülikooli õppekompleksi, Tartu Ettevõtluskülasse ning Viljandi Võõp Stuudiosse.

Õpikojad ja töötoad teemadel säästev ehitus ja renoveerimine, mööbli restaureerimine, käsitöö, kohalik või tervislik toit, aiandus ja iluaiandus, pärimuskultuuri ja vanade traditsioonide hoidmine, keskkonnasäästlik väiketootmine jne.

Lisaks koostati projekti raames 2 projekti temaatikat toetavat uurimustööd.
Projekti tulemused: Võrgustikku on kokku koondunud hulk teadlikke inimesi, kes väärtustavad, hoiavad ja arendavad edasi head elukeskkonda ning peavad lugu kodulähedastest töökohtadest.

Loodud on Türi kogukonnakeskus – KONN. Paljud ruumid üle 100 aasta vanuses puitmajas (barakis) on järk-järgult remonditud, kasutuskõlblikuks muudetud ning tegevustega täidetud.

Toimunud on hulgaliselt erinevaid ettevõtmisi ning sündmusi, mis on suurendanud kohaliku elanikkonna teadlikkust ning tekitanud järjest suuremat huvi kestliku arengu teemade vastu.

Huvi Lõuna-Järvamaa kui omanäolise rohelise piirkonna vastu on tõusnud, piirkonna külastatavust on suurendanud ka Türi. Kogukonnamajas toimuvad ettevõtmised.

Türi kui rohelise valla tunnuslause on enam sisuga täidetud.

Projektiga saavutatud mõju on suhteliselt laialdane ning kindlasti ka pikaajaline, kuna projektile on planeeritud hulgaliselt jätkutegevusi. Kogukonnakeskuse vana ja kulunud hoone korrastamine jätkub suuresti erinevate annetuste ning vabatahtliku töö toel. Kestliku arengu temaatika laialdasemaks tutvustamiseks kirjutatakse erinevatesse fondidesse järjest uusi projekte, korraldatakse uusi koolitusi ja praktilisi õpitubasid, käiakse teistes maakondades kogemusi saamas või vahetamas jne. Tänu sellistele tegevustele ning Türi kogukonnakeskuses toimetajate nakatavale eeskujule kasvab järjest sarnasest temaatikast huvitatud ning tegevustesse kaasatud
inimeste hulk.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://www.maainfo.ee/public/bank/1060/medium/10%20J%E4rvakad%20Aalborgi%20Kestlikkuse%20Festivail%20%28Taanis%29.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1060/medium/10%20Tutvumine%20Rootsis%20Amali%20linna%20arhitektuuriga.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1060/medium/10%20Vana%20maja%20%F5ppep%E4ev%20T%FCri%20Kogukonnamajas.JPG
https://www.maainfo.ee/public/bank/1060/medium/10%20%D5pituba%20Viljandis%20V%F5%F5p%20stuudios.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1060/medium/10%20%D6koehituse%20t%F6%F6tuba%2C%20Murumoori%20m%E4tasonni%20ehitus%20Murumoori%20m%E4nguparki%20T%FCril.jpg

Projekt oli üheks nominendiks järvamaa 2019. aasta parima õpiteo valimisel.

Projektijuht Aili Avi: "Olulisim projektiga saavutatud muutus oli inimeste usu kasv endasse, et julgetaks teha juba mujal maailmas ja ka eestis äraproovitud ettevõtmisi. julgus enda ettevõtlus käivitada, teha koostööd piirkonna teiste tegijatega. seltskonna jaoks oli oluline ka aeg rääkida oma tegemistest teistele (eriti bussireisidel), saada tagasisidet, luua kontakte. üldiselt on teada, et usaldus inimeste vahel tingib ka parema koostöö. see projekt kaasas nii palju inimesi ja oli väga huvitav, et osalejad meenutavad kohtudes ikka veel mõnd koos nähtud või kogetud kogemust."

ARTIKKLID:

https://dea.digar.ee/article/turirahvaleht/2017/05/04/15.8

https://www.tyri.ee/uudised/-/asset_publisher/8FMaFDz5UItL/content/id/25866329
Maakond: Järvamaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-19
Viimati muudetud: 2020-08-26

« Tagasi