Üritused

EUROOPA KOMISJON: Maaelu pakti konverents

Toimumisaeg: 15.06.2022–16.06.2022

Toimumiskoht: Brüssel, Belgia

15. - 16. juunil 2022 korraldab Euroopa Komisjon Brüsselis maaelu pakti konverentsi (Rural Pact Conference).

Maaelu pakti konverents toob kokku Euroopa Liidu, riiklikud ja piirkondlikud poliitika kujundajad, kuid ka kohalike omavalitsuste, sotsiaalsete ja majanduslike sidusrühmade esindajad. Osalejate laiahaardeline kaasatus peegeldab maaelu visiooni ambitsiooni ja alt-üles olemust.

INFO: The Rural Pact conference | European Commission (europa.eu)

TAUST: 2021. aasta lõpus käivitati kogu ELi hõlmav maaelu pakt, mis on osa ELi maapiirkondade pikaajalisest visioonist. Uue pakti eesmärk on mobiliseerida riigiasutusi ja sidusrühmi tegutsema maaelanike vajaduste ja püüdluste alusel. Eesti maaeluvõrgustik viis läbi 6 veebipõhist mõttekoda, et leida sisendit ja koguda arvamusi maapiirkondade pikaajalise visiooni 2040 kohta.

1. PÄEV - 15. juuni 2022

Eelüritused – ettevalmistavad arutelud sisendite ja tulemuste kogumiseks
 9:00 - 10:30 Maaelu pakti riiklik mõõde Maaelu pakti kohalik ja piirkondlik mõõde Sisend kohalikelt kogukondadelt ja sidusrühmadelt
   Kohvipaus
11:00 - 12:30 Maapiirkondade elavdamine Visiooni eesmärkide saavutamiseks rahaliste vahendite kombineerimine Millega tõestada maaelupoliitika tõhusust?
Võrgustumine
    Maapiirkondade mitmetasandilisuse ja osalusjuhtimise tugevdamine
14:00 - 14:45  Konverentsi ametlik avamine
14:45 - 14:45 Koostöö erinevate osapoolte ja juhtimistasandite vahel
Kohvipaus
16:15 - 17:15 Kohalike kogukondade mõjuvõimu suurendamine ja sidusrühmade kaasamine maapiirkondade tuleviku ülesehitamisse
17:17 - 18:00 Kõrgetasemeline sidusrühmade esindajatest koosnev paneelarutelu "Kujundame maaelu pakti koos"

2. PÄEV - 16. juuni 2022

Poliitikavaldkondade ühised eesmärgid maaelu visiooni saavutamiseks
  Tugevamad maapiirkonnad Ühendatud ja jõukad maapiirkonnad Vastupidavad maapiirkonnad
9:00 - 10:30 Maanoored muutuste eestvedajatena Maapiirkondade digitaalne ümberkujundamine Kogukonna juhitud säästva energia meetmed maakülades
Kohvipaus
11:00 - 12:30 Maaelu uuringute ja innovatsiooni ökosüsteemid Jätkusuutlikud transpordi (liikuvus) lahendused maapiirkondade ühendamiseks linnakeskustega Teenused sotsiaalselt vastupidavatele ja vastutulelikele maakogukondadele
Võrgustumine
13:30 - 15:00 Maaelu arengu kohapõhised lähenemisviisid: LEADER, CLLD, arukad külad Sotsiaalmajandus, vastupidavuse suurendamine maapiirkondades Maapiirkondade strateegiline roll kliima ja toiduga kindlustatuse valdkondades
 Kohvipaus
15:30 - 16:15  Ehitame tulevikku - kokkuvõtted arutelugruppidest
16:15 - 17:00 Kõrgetasemeline ümarlaud "Maaelu pakt kui tee edasi"
17:00 - 17:15 Kokkuvõtted

 

Viimati muudetud: 18.05.2022

« Tagasi