Strateegia elluviimise tegevuskava

SOOVITUSED
KÜSIMUSED-VASTUSED
Meetmelehe NÕUDED
HINDAMISKÜSIMUSED meetmelehest

SOOVITUSED

Strateegia meetmed peaksid olema täpsemad, kui sellel perioodil, sest strateegiate valikukomisjon peab suutma strateegias toodud meetmete alusel veenduda selles, millisest fondist peaks meetmeid rahastama st monofondi korral seda, et neid meetmeid ei ole võimalik rahastada mõnest teisest fondist.

Üks oluline valdkond, millele keskenduda on kogukonnateenuste arendamine, mis on ka üks Leader-meetme spetsiifilistest eesmärkidest.

Meetmete välja töötamisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, et Leader-meetmest taotlemine ei looks eeliseid teistest MAKi meetmest taotlejate ees kui meetme raames kavandatakse tegevusi, mis on sarnased arengukava meetmete tegevustele. Kuna riiklikul tasandil on mitme investeeringumeetme puhul kavandatud tagastamatu toetus asendada finantsinstrumentidega nagu laenud, tagatised ja investeeringud omakapitali, siis Leader-meetme raames antav toetus ei tohiks seada potentsiaalseid toetuse saajaid kuidagi eelistatud olukorda.

Siinkohal võiksid kohalikele tegevusgruppidele abiks olla ka juhtnöörid, mida Rahandusministeerium andis teistele ministeeriumitele meetmete koostamiseks:

Meetmete kohustuslikud osad, mis tuleb ära tuua strateegias:

a) Pealkiri
b) Abikõlblikud/mitteabikõlblikud tegevused, vajadusel ka kulud (Liigset detailsust oleks siiski parem vältida, kuna iga muudatus eeldab hiljem strateegia muutmist. Samal ajal aitab detailsus vältida, et esitatakse taotlusi, mida ei ole võimalik rahastada.).
c) Toetuse saajad – äriühingud, FIEd, KOVid, MTÜd sh kohalik tegevusgrupp, SA, seltsing. Kitsendused meetme sihtgrupis tulenevad strateegiast ja on iga kohaliku tegevusgrupi enda otsustada. Kohalik tegevusgrupp võib ise taotlejaks olla projektidel, mis omavad ülepiirkonnalist mõju või mille järgi on piirkonnas vajadus, kuid puudub initsieerija. Koostööprojektidel saab taotlejaks olla ainult kohalik tegevusgrupp ise.
d) Abikõlblikkuse kriteeriumid sh näiteks rakendamispiirkond.
e) Hindamiskriteeriumid.
f) Toetusmäärad ja – summad
g) Indikaatorid ja sihtasemed sh millistesse sihtpiirkondadesse* meede panustab

* Sihtpiirkond tähendab EAFRD prioriteete: 1A, 2A, 3A, 4B, 5C, 6A, 6B või 6C, kuid vajadusel on võimalikud ka teised sihtpiirkonnad.

NB! Info suur ja/või jätkuprojektide kohta peaks olema kirjeldatud strateegias, sh

KÜSIMUSED-VASTUSED

Meetmelehe NÕUDED
(Meetmeleht 10.09.2013 seisuga)

HINDAMISKÜSIMUSED meetmelehest
(Meetmeleht 10.09.2013 seisuga)

 Tagasi strateegia koostamise lehele ...

Viimati uuendatud 2013-11-18 Krista