Majandusliku suuruse ja tootmistüübi kalkulaator

 Põllumajandusliku majapidamise majandusliku suuruse ja tootmistüübi määramisel on abiks majandusliku suuruse kalkulaator.

Majandusliku suuruse määramiseks arvutatakse majapidamise standardkogutoodangu väärtus eurodes. Selleks kasutatakse stan­dard­toodangu koefitsiente, mis on arvutatud viie aasta kesk­misena vastavalt hindadele ning erinevate põllukultuuride saagikus- ja kasvatatavate loomade produktiivsusnäitajatele vaatlusalustel aastatel.

Eestis on põllumajandustootja majandusliku suuruse alampiiriks standardkogutoodangu väärtus 4000 eurot, sellest väiksemad on põllumajanduslikud majapidamised. Standardkogutoodangu väärtus ei näita otseselt müügitulu, vaid pigem hindab majapidamise tootmispotentsiaali tema kasutuses olevate tootmisvahendite (põllumajandusmaa ja loomad) alusel.

Majapidamise tootmistüüp määratakse vastavalt sellele, milline on ühe või teise tootmisharu osatähtsus tema standardkogutoodangus. Tootmistüüp määratakse üldisel tasemel ja ka spetsialiseerumise alusel peamise tootmissuuna järgi.

Kalkulaatori kasutamisel tuleb sisestada majapidamises kasutuses olev põllumajandusmaa hektarite arv kasvatatavate kultuuride lõikes ja põllumajandusloomade aasta keskmine arv. Nende andmete ja standardtoodangu koefitsientide põhjal arvutatakse ettevõtte tootmistüüp nii üldisel tasemel kui ka spetsialiseerumise järgi ning majanduslik suurus eurodes ja määratakse kuulumine majandusliku suuruse vastavasse klassi. Kalkulaatoris on kasutatud standardtoodangu koefitsiente, mis on arvutatud aastate 2011-2015 näitajate alusel.


Majandusliku suuruse ja tootmistüübi kalkulaator

 

Viimati muudetud: 21.01.2020